Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om akrylamid i visse næringsmidler for spedbarn og småbarn

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1901 av 7. november 2019 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for akrylamid i visse næringsmidler for spedbarn og småbarn

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of acrylamide in certain foodstuffs for infants and young children

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 23.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 fastsat grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer.

(2) Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") vedtog i 2015 en videnskabelig udtalelse om acrylamid i fødevarer . På grundlag af dyreundersøgelser bekræfter autoriteten tidligere evalueringer, der siger, at acrylamid i fødevarer potentielt kan øge risikoen for at udvikle kræft hos forbrugere i alle aldersklasser. Eftersom acrylamid forekommer i en bred vifte af dagligdags fødevarer, gælder denne problemstilling for alle forbrugere. Det nuværende niveau for eksponering for acrylamid gennem kosten på tværs af aldersgrupper viser, at der kan være et problem med hensyn til stoffets kræftfremkaldende virkninger, men børn er den mest udsatte aldersgruppe under hensyntagen til kropsvægten.

(3) Det er derfor vigtigt, at acrylamidindholdet i fødevarer er så lavt, som det med rimelighed er opnåeligt, ved at alle fødevarevirksomhedsledere anvender afbødende foranstaltninger.

(4) Ved Kommissionens forordning (EU) 2017/2158 fastsættes en forpligtelse for fødevarevirksomhedsledere til at anvende afbødende foranstaltninger og udføre visse aktiviteter for at reducere akrylamidniveauerne i visse fødevarer. Det vedrører fødevarer, hvor råvarer som korn, kartofler og kaffebønner indeholder prækursorerne asparagin og sukker, hvilket resulterer i dannelse af acrylamid ved behandling ved temperaturer, der er højere end 120 °C, og lavt vandindhold. Der blev fastsat benchmarkniveauer for gennem prøveudtagning og analyse at kontrollere effektiviteten af de afbødende foranstaltninger. I betragtning 15 i forordning (EU) 2017/2158 anføres det, at det som supplement til de afbødende foranstaltninger bør overvejes at fastsætte grænseværdier for acrylamid i visse fødevarer. På grund af betænkelighederne med hensyn til sundheden, navnlig for spædbørn og småbørn, og da afbødende foranstaltninger er tilgængelige for at opnå lavere acrylamidniveauer, bør derfor fastsættes grænseværdier for fødevarer til spædbørn og småbørn, der er omfattet af forordning (EU) 2017/2158. Grænseværdierne fastsættes på et restriktivt niveau, som kan opnås ved at anvende alle mulige afbødende foranstaltninger, og som giver et højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

(5) Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor ændres.

(6) Selv om forpligtelsen til at anvende afbødende foranstaltninger og udføre visse aktiviteter for at reducere acrylamidniveauerne i visse fødevarer allerede er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) 2017/2158, bør fødevarevirksomhedslederne have tid, om nødvendigt, til anvendelse af yderligere afbødende foranstaltninger for at tilpasse sig de nye krav i denne forordning. Forordningen bør derfor have en senere anvendelsesdato. For at sikre en gnidningsløs overgang bør fødevarer, som lovligt er blevet markedsført før datoen for denne forordnings anvendelse, have lov til at forblive på markedet i en kort periode.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet