Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: bestemmelser om visse fettsyreestere

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1322 av 23. september 2020 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for 3-monoklorpropandiol (3-MCPD), 3-MCPD-fettsyreestere og glysidylfettsyreestere i visse næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2020/1322 of 23 September 2020 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of 3‐monochloropropanediol (3-MCPD), 3-MCPD fatty acid esters and glycidyl fatty acid esters in certain foods

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2020)

Sammendrag av innhold

Det er i Kommisjonsforordning (EC) nr. 1881/2006 fastsatt grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler. Kommisjonen foreslår nå å inkludere grenseverdier for 3-monoklorpropandiol (3-MCPD), 3-MCPD-fettsyreestere og glysidylfettsyreester i visse næringsmidler, deriblant vegetabilske og marine oljer. 

EFSA (EUs mattrygghetsorgan) har satt en gruppe-TDI på 2 μg/kg kroppsvekt pr. dag for 3-MCPD og dens fettsyreestere. Ekspertpanelet påpekte at denne TDIen ikke overskrides i den voksne befolkning. Det ble imidlertid observert en mindre overskridelse av TDI hos forbrukere med stort inntak i de yngre befolkningsgruppene og hos spedbarn som utelukkende fikk morsmelkerstatning.

3-MCPD og dens fettsyreestere er forurensende stoffer som dannes ved raffinering av vegetabilske oljer. Det fastsettes derfor en grenseverdi for tilstedeværelsen av 3-MCPD og dens fettsyreestere i vegetabilske oljer og fettstoffer som markedsføres til forbruker eller som ingrediens i næringsmidler. På grunn av betenkelighetene med hensyn til helsefare for spedbarn og småbarn fastsettes det en mer restriktiv grenseverdi for vegetabilske oljer og fettstoffer bestemt til produksjon av barnemat og prosesserte kornbaserte næringsmidler beregnet for spedbarn og småbarn. For å utelukke alle betenkeligheter med hensyn til helsefare for spedbarn og småbarn, spesielt med tanke på den potensielle eksponeringen av spedbarn som utelukkende får morsmelkerstatning, fastsettes det spesifikke grenseverdier for 3-MCPD og dens fettsyreestere i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og næringsmidler til særlig medisinske formål til spedbarn og småbarn. Ettersom det også var en mindre overskridelse av TDI hos forbrukere med stort inntak i yngre befolkningsgrupper, vil den samme lavere grenseverdien gjelde for tilskuddsdrikk til småbarn («young child formula») da disse også inntas av barn under tre år. Den eksisterende grenseverdien for glysidylfettsyreestere for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger settes også for tilskuddsdrikk til småbarn ("young child formula").

I tillegg fremgår det av vitenskapelige publikasjoner og innsendte forekomstdata at fiskeolje og oljer fra andre marine organismer også kan inneholde høye nivåer av glysidylfettsyreestere og 3-MCPD fettsyreestere. For å sikre et høyt beskyttelsesnivå fastsettes det en grenseverdi for glysidylfettsyreestere og 3-MCPD og dens fettsyreestere i fiskeolje og oljer fra andre marine organismer.

Grenseverdiene for glysidylfettsyreestere, 3-MCPDE og dens fettsyreestere:

 

Overgangstid

Grenseverdiene for 3-MCPD fettsyreestere samt de nye grenseverdiene for glysidylestere i tilskuddsdrikk til småbarn, fiskeolje og oljer fra andre marine organismer får anvendelse fra den 1. januar 2021. Produkter som ikke overholder grenseverdiene for 3-MCPD og dens fettsyreestere, og som ble  markedsført før denne dato kan fortsatt markedsføres frem til «best før»-datoen eller siste forbruksdato. Ettersom glysidylfettsyreestere er gentoksiske karsinogener og deres tilstedeværelse dermed utgjør en større risiko for folkehelsen, skal produkter som ikke overholder de nye grenseverdiene for glysidylfettsyreestere og som ble markedsført før den 1. januar 2021, kun markedsføres i en begrenset periode.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forordning (EC) nr. 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning til forordning (EC) nr. 1881/2006 om grenseverdi for 3-MCPDE og dens fettsyreestere og glysitylfettsyreestere vil måtte gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte grenseverdiene vurderes ikke å innebære administrative eller økonomiske konsekvenser verken for næringsutøvere eller myndigheter utover generelle forpliktelser til farevurdering, overvåking, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.09.2020
Anvendelsesdato i EU
14.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2021
Anvendes fra i Norge
22.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1322
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro