Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for guazatin

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1910 av 21. oktober 2015 om endring av vedlegg III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for guazatin i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for guazatine in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.5.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.
Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for rester av guazatin i eller på visse næringsmidler og fôrvarer.

Det har ikke blitt sendt inn ny informasjon som underbygger bruk av stoffet guazatin da stoffet ble revurdert etter artikkel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005. Autorisasjon for bruk av dette plantevernmiddelet i EU ble trukket den 31.12.2011.

Under revurdering av stoffet har det framkommet bekymring for forbrukernes helse. EU har derfor endret MRL-verdiene for produkter, slik at MRL for guazatin er lik LOQ (limit of detection), som er det laveste kvantum av et stoff hvor en kan skille mellom fravær og tilstedeværelse av et stoff.

Dette innebærer at guazantin er slettet fra vedlegg III og ført opp i vedlegg V.

For at medlemslandene og eksportland har mulighet til å innordne seg endringer i regelverket, er det gitt en overgangsperiode. Endringene vil i EU gjelde fra 13. mai 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtaket i EU vurdert stoffet. De kan ikke utelukke at stoffet kan være helsemessig uttrykt, da de anser datagrunnlaget som er lagt fram som utilstrekkelig.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3818

Mattilsynet vurderer at ved å fjerne guatazin fra vedlegg III og føre det opp i vedlegg V vil dette være med å ivareta helsen til forbrukerne i EU og Norge.
EFSAs vurderinger kan man finne på deres internettsider; http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm

Endringene av MRL (eller MRL ved LOQ) for det aktuelle pesticid/produkt kan man finne i EUs pesticid database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt;

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
21.10.2015
Anvendelsesdato i EU
13.05.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 177-190
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.05.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.05.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.05.2016
Anvendes fra i Norge
03.05.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1910
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro