Godkjenningsvilkår for fôrtilsetningsstoffet »Clinacox« og andre medisinske stoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 976/2008 av 6. oktober 2008 som endrer forordningene (EF) nr. 2430/1999, (EF) nr. 418/2001 og (EF) nr. 162/2003 om vilkårene ved godkjenning av fôrtilsetningsstoffet "Clinacox", som tilhører gruppen koksidiostatika og andre medisinske stoffer

Commission Regulation (EC) No 976/2008 of 6 October 2008 amending Regulations (EC) No 2430/1999, (EC) No 418/2001 and (EC) No 162/2003 as regards the terms of the authorisation of the feed additive ‘Clinacox’, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 28.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.9.2009)

Sammendrag av innhold
Tilsetningsstoffet Diclazuril, med handelsnavn Clinacox 0,5% Premix, er et koksidiostatikum som er godkjent etter direktiv 70/524/EØF. Godkjenningen er gitt til firmaet Jenssen Pharmaceutica nv. Forordningene (EF) nr. 2430/1999 gir godkjenning til bruk av Diclazuril som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, (EF) nr. 418/2001 for bruk i fôr til slaktekalkun og (EF) nr. 162/2003 for bruk i fôr til livkylling, alle med 10 års varighet.

Diclazuril ble notifisert som eksisterende produkt da forordning (EF) nr. 1831/2003, den nye tilsetningsstoff-forordningen, ble iverksatt, da stoffet tilfredsstiller kravene i forordningen. Denne forordningen åpner for at søknaden om godkjenning av tilsetnigsstoffer kan endres på oppfordring, etter søknad fra godkjenningens innehaver og etter vurdering av EFSA.

Jenssen Pharmaceutica nv har søkt om endringer i godkjenningen for Diclazuril mht maksimumsverdi for rester i animalske matvarer, MRL-verdier, og sendt EFSA nødvendige opplysninger. EFSA konkluderte 16. april 2008 at det ikke er krav om MRL-verdier for slaktekylling eller slaktekalkun. De framsatte likvel forslag til MRL-verdier om det skulle være ønskelig.

Siden livkylling kan benyttes som mat, på lik linje med slaktekylling, er det like nødvendig med MRL-verdier for denne dyregruppen. EFSA anbefaler derfor at MRL-verdien settes lik for livkylling og slaktekylling. For å sikre mattrygghet for forbrukerne og forbedre kontrollen med bruken av Diclazuril, fastsettes det MRL-verdi for alle nevente dyregrupper. De er: 1 500 µg Diclazuril/kg lever, 1 000 µg/kg nyre, 500 µg/kg muskelvev og 500 µg/kg fett eller skinn, alt i vått vev.

Det ble også fastslått at en tilbakeholdsfrist på 0 dager, dvs ingen tilbakeholdsfrist, dekker forbrukernes krav til mattrygghet.

Forordningene (EF) nr. 2430/1999, (EF) nr. 418/2001 og (EF) nr. 162/2003 endres i samsvar med forslaget, og MRL-verdier innføres.

Merknader
Norge har et generelt unntak fra EØS-avtalen for koksidiostatika som tilsetningsstoff i fôr. Praksis er likevel at enkelte koksidiostatika er godkjente for bruk i Norge. Diclazuril er ikke blant de nasjonalt godkjente stoffene. Rettsakten krever derfor ikke endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Den skal heller ikke sendes på høring.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge har et generelt unntak fra EØS-avtalen for koksidiostatika og histomonostatika som tilsetningsstoff til fôr. Ved inngåelsen av EØS-avtalen ble daværende godkjenning av enkelte koksidiostatika videreført i Norge. Videreføringen bygger på en vurdering av stoffer som da var i bruk i Norge og behovet for ytterligere produkter i gruppen koksidiostatika. Koksidiostatika som var godkjent i Norge ved EØS-avtalens ikrafttredelse har fulgt lik behandling i forhold til den godkjenningspraksisen som er benyttet i EU. Det betyr at utvidet bruksområde, endret tilbakeholdsfrist mv som er fastsatt for disse koksidiostatika i EU også er blitt fulgt opp på samme måte i Norge med tilhørende endringer i tilsetningsstoffregelverket. Det er ikke vurdert som aktuelt å godkjenne Diclazuril som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun og livkylling. Begrunnelsen er at andre koksidiostatika som er godkjente i Norge dekker bruksområdet til Diclazuril. Endringene som rettsakten medfører er derfor ikke aktuelle for Norge.

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevantog akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte 29.05.2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.10.2008
Anvendelsesdato i EU
27.10.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 50-54
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0976
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro