Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: felles utdanningsprøve for skiinstruktører

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/907 av 14. mars 2019 om fastsettelse av en felles opplæringsprøve for skiinstruktører i henhold til artikkel 49b i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/907 of 14 March 2019 establishing a Common Training Test for ski instructors under Article 49b of Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the recognition of the professional qualifications

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 15.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.1.2022)

Sammendrag av innhold
I direktiv 2013/55/EU som endret direktiv 2005/36/EF (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) ble det innført en ordning i artikkel 49a og 49b om felles opplæringsrammer og opplæringsprøve. Bestemmelsene i direktivet er gjennomført i yrkeskvalifikasjonsloven §§ 10 og 11.

I 2012 inngikk 12 land en intensjonsavtale (MoU) om et pilotprosjekt utstedelse av yrkeskort for skiinstruktører. Skiinstruktør er ikke er et regulert yrke i Norge og etter Kunnskapsdepartementets vurdering ble ikke Norge med i avtalen.

Forordningen fastsetter felles opplæringsprøver for skiinstruktører etter artikkel 49b i yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Forordningen er en videreføring av den avtalen som ble inngått i 2012. Forordningen gjelder for alle som ønsker å utøve et regulert yrke i en annen stat enn den de har oppnådd kvalifikasjonene som er gitt i et vedlegg til forordningen, jf. artikkel 1. Forordningen fastsetter innholdet i en felles opplæringsprøve og de betingelser og krav for å gjennomføre og bestå testen. I artikkel 4 slås prinsippet om automatisk godkjenning fast, statene skal automatisk godkjenne de bevis som er utsted i henhold til artikkel 8 og som bekrefter at prøven er bestått. Alle som har utdannelse som er oppført i vedlegg I til direktivet har rett til å delta i den felles opplæringsprøven. Det er noen unntak fra kravet til å gjennomføre å bestå en test i artikkel 6, dette er bl.a. i de tilfeller yrkesutøver kan dokumenter at vedkommende har fått minst 100 FIS-poeng for menn og minst 85 FIS-poeng for kvinner i alpint (slalåm eller storslalåm).

Etter artikkel 49b nr. 5 bokstav b) er statene fritatt til å avholde felles opplæringsprøve dersom yrket ikke er regulert i staten.

For skiinstruktører som ikke oppfyller kravene til å delta i den felles opplæringsprøve eller som ikke har bestått en slik prøve, gjelder de generelle reglene for godkjenning etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet (fortalens punkt 1).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Skiinstruktør er ikke et regulert yrke i Norge og rettsakten får ikke noen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Skiinstruktør er ikke et regulert yrke i Norge og rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for utdanning ved skriftlig prosedyre, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Anvendelsesdato i EU
24.06.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet