Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser for Polen

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 623/2012 av 11. juli 2012 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Commission Regulation (EU) No 623/2012 of 11 July 2012 amending Annex II to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications

Siste nytt

Begrunnet svar til Norge avgitt av EFTAs overvåkingsorgan 16.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.9.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen endrer vedlegg II til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Endringene i vedlegg II er som følge av at Polen har bedt om en endring av beskrivelsen av innholdet i utdanningen for jernbaneekspeditør. Utdanningen oppfyller betingelsene i artikkel 11 bokstav c) nr. ii) i direktiv 2005/36/EF.

Videre har Polen bedt om at yrket togmanager og maskinmester i innlandskipsfart legges til vedlegg II. Utdanningene oppfyller betingelsene i artikkel 11 bokstav c) nr. ii) i direktiv 2005/36/EF.

Endringene gjelder beskrivelse av innhold i utdanningen for de tre yrkene i Polen og vil få betydning for personer som skal utøve det aktuelle yrket i Polen.

Merknader
Forordningen vil ikke føre til administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har vært behandlet ved skriftlig prosedyre i spesialutvalget for utdanning. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakter er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.07.2012
Anvendelsesdato i EU
01.08.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 716-718
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.08.2013
Anvendes fra i Norge
16.08.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0623
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro