Godkjenning av visse kalium- og kalsiumforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/861 av 3. juni 2015 om godkjenning av kaliumjodid, vannfritt kalsiumjodat og overtrukket granulert vannfritt kalsiumjodat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/861 of 3 June 2015 concerning the authorisation of potassium iodide, calcium iodate anhydrous and coated granulated calcium iodate anhydrous as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det ble søkt om re-godkjenning av tre jodpreparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. De er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. European Food safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner at alle tre preparatene er effektive jodkilder til alle dyrearter og at de ikke medfører fare for folkehelse, dyrehelse eller miljøet. EFSA foreslo imidlertid at største tillatte mengde i fôr til drøvtyggere i melkeproduksjon, verpehøner, hest, hund og katt burde reduseres, mens den eksisterende grenseverdiene kunne opprettholdes til alle andre dyrearter. Begrunnelsen var at jod blir overført fra fôr til dyr og så til egg og melk, og kunne føre til for stor jodtilførsel til småunger. For hest, hund og katt var det toleranser som ble lagt til grunn. Etter diskusjoner i SCPAFF, Section Animal Nutrition i flere møter ble det enighet om at de eksisterende grenseverdiene for jod i fôr til alle dyrearter opprettholdes, og de er tatt inn i forslaget til rettsakt. Det er imidlertid også tatt inn anbefalte grenseverdier for innhold i fullfôr til drøvtyggere i melkeproduksjon, verpehøner, hest, hund og katt. Dette er grensene for størsteinnhold EFSA foreslo. Preparatene skal alltid blandes inn i fôr i form av premiks. For jodpreparater som ikke er granulert, er det tatt med spesielle HMS-bestemmelser for å sikre de som arbeider med preparatene ikke skal bli utsatt for helsemessige farer (støv) ved håndtering av dem.

Det er ikke foretatt endringer i preparatene siden den opprinnelige godkjenningen ble gitt, og derfor er de gitt en overgangsordning. Da kan lagervare av preparatene og premikser og fôrblandinger der de inngår, som er produsert etter tidligere regelverk, brukes opp innen en viss tid og på visse betingelser.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 24. juni 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Dette er en re-godkjenning av eksisterende preparater og grenseverdiene for tilsetning til fôr opprettholdes. Fôrvirksomhetene kan fortsette å bruke preparatene som før. Overgangsordningen som er gitt for restlagre av preparater og fôrblandinger er positivt både kostnads- og ressursmessig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Dette er en re-godkjenninge, og alle bruksbetingelsene for jodpreparatene er uendret. Godkjenningen betyr at de fortsatt kan brukes som før. Med en overgangordning kan også restlager brukes opp på en fornuftig, ressursvennlig måte. Mattilsynet ga innspill i diskusjonen for å beholde eksisterende grenseverdier for tilsetting av jod i fôr til alle dyrearter. Det er heller jodmangel enn for mye jod i kosten som er problemet i Norge, slik det er i mange andre EØS-land.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.06.2015
Anvendelsesdato i EU
24.06.2015
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.11.2015
Anvendes fra i Norge
24.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0861
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro