Godkjenning av visse enzymprodukter som fôrtilsetning til slaktekyllinger, ender og slaktekalkuner

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1087/2009 av 12. november 2009 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Tricoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtilisin produsert av Bacillus subtilis (ATCC 2107) og alfa-amylase produsert av Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, ender og slaktekalkun (innehaver av godkjenningen Danisco Animal Nutrition, godkjent forhandler Finnfeeds International Limited)

Commission Regulation (EC) No 1087/2009 of 12 November 2009 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtilisin produced by Bacillus subtilis (ATCC 2107) and alpha-amylase produced by Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) as a feed additive for chickens for fattening, for ducks and for turkeys for fattening (holder of authorisation Danisco Animal Nutrition, legal entity Finnfeeds International Limited)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.05.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.5.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat, som består av endo-1,4-beta-xylanase, subtilisin og alfa-amylase, som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun og ender. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a10. Godkjenningen er gitt til firmaet Danisco Animal Nutrition, med forhandler Finnfeeds International Limited, og den har varighet til 3.12.2019.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt både for folkehelse, dyrehelse og miljøet. De bekrefter at det har gunstig virkning på dyras produksjon. Det er angitt analysemetode for preparatet. Videre skal det utvikles en tilpasset metode til kontrollformål. Godkjenningen er i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringene foretas i vedlegg II. Rettsakten sendes til høring sammen med flere rettsakter på området og med 6 ukers høringsfrist. Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet, da det finnes tilsvarende preparater i markedet allerede. Fôrindustrien får større valgmuligheter blant aktuelle tilsetningsstoffer, og de vil vurdere bruken av dette enzympreparatet opp mot dem som allerede er i bruk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartemetnet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.11.2009
Anvendelsesdato i EU
03.12.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 31-32
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.05.2010
Anvendes fra i Norge
07.05.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1087
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro