Godkjenning av vinplantasjer: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/560 av 15. desember 2014 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 når det gjelder ordningen med godkjenning av vinplantasjer

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/560 of 15 December 2014 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the scheme of authorisations for vine plantings

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.04.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.04.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten supplerer reglene i forordning (EU) nr. 1308/2013 (basisforordningen om blant annet vin) når det gjelder godkjenning av vinplantasjer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ingen, jf. nedenfor om EØS-relevans.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen, jf. nedenfor om EØS-relevans.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten verken å være EØS-relevant eller akseptabel.

Vurdering
Forordning (EU) nr. 1308/2013 (EUs "nye" basisforordning om blant annet vin) opphevet blant annet forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUs "gamle" basisforordning om blant annet vin). Utvalgte EØS-relevante bestemmelser om vin i EUs "gamle" basisforordning om blant annet vin, er per i dag tatt inn i EØS-avtaleverket og gjennomført i norsk rett i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Prosessen med å inkludere EUs "nye" basisforordning om blant annet vin i EØS-avtaleverket er igangsatt, men foreløpig ikke avsluttet. Innholdet i de utvalgte EØS-relevante bestemmelsene i EUs "gamle" basisforordning om blant annet vin, er i all hovedsak videreført i EUs "nye" basisforordning om blant annet vin.

Bestemmelsene om godkjenning av vinplantasjer i EUs "gamle" basisforordning om blant annet vin, er ikke vurdert som EØS-relevante og er derfor ikke tatt inn i EØS-avtaleverket og dermed heller ikke gjennomført i norsk rett. I EØS-notatet om EUs "nye" basisforordning om blant annet vin, har vi lagt tilsvarende utgangspunkt til grunn.

Ettersom denne rettsakten utelukkende supplerer reglene om godkjenning av vinplantasjer i EUs "nye" basisforordning om blant annet vin, mener vi at rettsakten ikke er EØS-relevant.

Konklusjon:
Mattilsynet mener at rettsakten ikke er EØS-relevant.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.12.2014
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
15.12.2014
Anvendelsesdato i EU
12.04.2015
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet