Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om visse hybride elkjøretøyer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1714 av 16. november 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 med hensyn til metoden for testing av visse hybride elkjøretøyer med ikke-ekstern ladning og for å ta hensyn til bruken av alternative brennstoff og gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 med hensyn til baklykter

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1714 of 16 November 2020 amending Implementing Decision (EU) 2019/1119 as regards the testing methodology for certain not-off vehicle charging hybrid electric passenger cars and to take into account the use of alternative fuels and Implementing Decision (EU) 2020/1339 as regards rear position lamps

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsfbeslutningen, dansk utgave)

(1) Den 7. februar 2020 indgav fabrikanterne Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover Ltd, OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s, Toyota Motor Europe og Volkswagen Nutzfahrzeuge i fællesskab en anmodning (»den første anmodning«) i henhold til artikel 12a i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119 med henblik på at ændre prøvningsmetoden for visse hybride elkøretøjer med ikke-ekstern opladning (NOVC-HEV'er) i klasse M1.

(2) Den 21. april 2020 indgav fabrikanterne FCA Italy S.p.A, Jaguar Land Rover Ltd., OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s og Ford-Werke GmbH i fællesskab en anmodning (»den anden anmodning«) i henhold til artikel 12a i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119 med henblik på at tage hensyn til anvendelsen af flydende gas (LPG), komprimeret naturgas (CNG) og ethanol (E85).

(3) Kommissionen har vurderet begge anmodninger i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EU) 2019/631, gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 og forordning (EU) nr. 510/2011 (juli 2018-udgaven (V2)).

(4) I den første anmodning beder de anmodende parter om, at den prøvningsmetode, der er fastsat i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119, ændres, således at prøvningsbetingelserne for personbiler med intern forbrændingsmotor kan anvendes på NOVC-HEV'er, for hvilke det ukorrigerede målte brændstofforbrug og CO2-emissionsværdierne må anvendes i overensstemmelse med punkt 1.1.4 i tillæg 2 til underbilag 8 til bilag XXI til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151.

(5) Til støtte for anmodningen har de anmodende parter fremlagt dokumentation for, at der på grund af den lave grad af elektrificering af den pågældende klasse af NOVC-HEV'er ikke kan bestemmes en statistisk signifikant CO2-korrektionsfaktor, jf. punkt 4.1.2 i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119/.

(6) På baggrund af de fremførte argumenter og den lave grad af elektrificering bør NOVC-HEV'er, for hvilke det ukorrigerede målte brændstofforbrug og CO2-emissionsværdierne må anvendes i overensstemmelse med punkt 1.1.4 i tillæg 2 til underbilag 8 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, for så vidt angår beregningen af CO2-besparelserne ved den pågældende innovative teknologi anses for at være ækvivalente med køretøjer med intern forbrændingsmotor. De prøvningsbetingelser for personbiler med intern forbrændingsmotor, der er fastsat i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119, bør derfor anvendes for denne specifikke klasse af NOVC-HEV'er. Prøvningsmetoden bør forblive uændret for så vidt angår andre NOVC-HEV'er.

(7) Med hensyn til den anden anmodning er det berettiget at præcisere prøvningsmetoden ved at tilføje brændstofomregningsfaktorer og effektforbrugsfaktorer for LPG- og CNG-brændstoffer. Da E85 kun er tilgængeligt i begrænset omfang på EU-markedet som helhed, anses det imidlertid ikke for berettiget at skelne mellem dette brændstof og benzin for så vidt angår prøvningsmetoden.

(8) Under hensyntagen til nye oplysninger om brugsfaktorerne for hjørnebelysning og statiske kurvelys bør de nuværende brugsfaktorer for disse lys, der er fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119, erstattes med mere konservative faktorer som fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1339.

(9) For at sikre retssikkerheden bør fabrikanterne kunne indgive ansøgninger om certificering af CO2-besparelser til typegodkendelsesmyndighederne i overensstemmelse med gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119 i udgaven af 28. juni 2019 i en bestemt periode. De ændringer, der fastsættes i nærværende afgørelse, berører ikke gyldigheden af certifikater, der er udstedt i henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119 i nævnte udgave.

(10) I den ansøgning, der blev godkendt ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1339, blev der fremlagt dokumentation for, at anvendelsen af effektive LED-lysfunktioner i baglygter ikke overstiger den markedsindtrængningstærskel, der henvises til i artikel 2, stk. 2, litra a), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014, og disse lygter burde derfor have været omfattet af anvendelsesområdet for gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1339. Nævnte afgørelse bør derfor ændres, således at den omfatter baglygter.

(11) Da CO2-besparelser, der er certificeret i henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119, kan tages i betragtning ved beregningen af fabrikanternes gennemsnitlige specifikke emissioner fra og med kalenderåret 2021, bør denne afgørelse straks træde i kraft.

(12) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119 og (EU) 2020/1339 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.11.2020
Anvendelsesdato i EU
24.11.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet