Godkjenning av tørkede celler av algen Euglena gracilis som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1820 av 2. desember 2020 om tillatelse til å bringe tørket Euglena gracilis i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1820 of 2 December 2020 authorising the placing on the market of dried Euglena gracilis as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.4.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner tørkede hele celler av algen Euglena gracilis som ny mat-ingrediens i flere matvarekategorier til den generelle befolkningen, inkludert kosttilskudd unntatt til kosttilskudd til sped- og småbarn.

EFSA konkluderte i risikovurderingen vedtatt 25. mars 2020 med at tørkede celler av algen Euglena gracilis er trygt ved de foreslåtte bruksbetingelsene.

Søkeren har bedt om databeskyttelse for flere av studiene de har levert inn med søknaden. EFSA og EU-kommisjonen har vurdert at kriteriene for innvilgning av databeskyttelse foreligger for et av studiene. Dette innebærer at EFSA ikke kan bruke denne dokumentasjonen for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at godkjenningen bare gjelder for søkeren i den aktuelle perioden.

Ny mat-ingrediensen føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med gitte vilkår for bruk: tillatt i de angitte matvarekategoriene med angitte maksimumsgrenser, lovbestemt betegnelse («tørkede celler av algen Euglena gracilis»), krav om at slike kosttilskudd skal merkes med at de ikke skal inntas av spedbarn, småbarn under 3 år eller barn under 10 år, avhengig av aldersgruppen kosttilskuddet er ment for, og vilkår for databeskyttelsen. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS relevant og akseptabelt

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.12.2020
Anvendelsesdato i EU
23.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2021
Anvendes fra i Norge
22.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1820
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro