Godkjenning av sinkkelat av metionin-hydroksy-analog som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 888/2009 av 25. september 2009 om godkjenning av sinkkelat av metionin-hydroksy-analog som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekylling

Commission Regulation (EC) No 888/2009 of 25 September 2009 concerning the authorisation of Zinc chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive for chickens for fattening

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av sink-chelat av methionin-hydroksyanalog som sink-tilsetning i fôr til slaktekylling. Stoffet er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper, funksjonell gruppe Mikromineraler og har identifikasjonsnr. 3b6.10. Godkjenningen er gitt til 16.10.2019 og er ikke knyttet til noe firma.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelsen, dyrehelsen og miljøet. De bekrefter at sink-chelatet er en kilde for tilgjengelig sink i fôr til slaktekyllinger. Det skal blandes inn i fôret som en premiks.

Ved håndtering av stoffet skal det benyttes støvmaske, vernebriller og hansker. Det er angitt analysemetode for stoffet. Godkjenningen er i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2009 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II og den blir sendt til høring sammen med andre rettsakter på området, med 6 ukers høringsfrist.

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien får nå en ny kilde for sinktilsetning i slaktekyllingfôr og kan vurdere anvendelsen av denne opp mot dagens sinkkilder.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.09.2009
Anvendelsesdato i EU
16.10.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 211-212
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2010
Anvendes fra i Norge
30.04.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0888
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro