Godkjenning av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff for alle eggleggende fjørfearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/668 av 22. mars 2023 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase fremstilt av Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle eggleggende fjørfearter

Commission Implemeting Regulation (EU) 2023/668 of 22 March 2023 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 as a feed additive for all laying poultry (holder of authorisation: Kemin Europa N.V.)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 25.5.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2023)

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av enzymet endo- 1,4- beta-xyalanase produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Komagataella phaffi (ATCC PTA-127053) som avlteknisk tilsetningsstoff (middel som stabiliserer tarmfloraen) i fôr til alle eggleggende fjørfe. Det ble ikke detektert rester av levende celler eller rekombinant DNA i produktet. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har effekt over et minsteinnhold på 45000 U/kg fôr

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.03.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.03.2023
Anvendelsesdato i EU
12.04.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet