Godkjenning av to preparater produsert av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1798 av 30. november 2020 om godkjenning av L-lysinmonohydroklorid framstilt av Corynebacterium glutamicum DSM 32932 og L-lysinsulfat framstilt av Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1798 of 30 November 2020 concerning the authorisation of L-lysine monohydrochloride produced by Corynebacterium glutamicum DSM 32932 and L-lysine sulphate produced by Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-lysine monohydroklorid (HCL) produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Corynebacterium glutamicum (DSM 32932) og L-lysinsulfat produsert ved hjelp av en ikke-genmodifisert stamme av Corynebacterium glutamicum (KFCC11043). De er godkjent som ernæringsmessig tilsetningsstoff for alle dyr. Det er ikke rester av mikroorganismen eller rekombinant DNA i tilsetningsstoffet. EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. L-lysin er en effektiv aminosyrekilde for alle dyr, men for at det skal være effektivt for drøvtyggere må det beskyttes mot degradering i tarmen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.11.2020
Anvendelsesdato i EU
21.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
15.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1798
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro