Godkjenning av nasjonalitetsmerket på utenlandske kjøretøyer

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 2411/98 av 3. november 1998 om godkjenning av nasjonalitetsmerket til registreringsmedlemsstaten på motorvogner og tilhengarane deira ved trafikk innanfor Fellesskapet

Council Regulation (EC) No 2411/98 of 3 November 1998 on the recognition in intra-Community traffic of the distinguishing sign of a Member State in which motor vehicles and their trailers are registered

Siste nytt

Norsk forskrift av 16.09.1999

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsforordningen, norsk utgave)

1) Fellesskapet har vedteke ei rekkje tiltak for å sikre ein tilfredsstillande verkemåte for ein indre marknad som femner om eit område utan indre grenser, der det er sikra fritt varebyte og fri rørsle for personar, tenester og kapital i samsvar med føresegnene i traktaten.

2) Fleire av medlemsstatane er part i Wien-konvensjonen av 1968 om vegtrafikk, heretter kalla "konvensjonen", der det i artikkel 37 er fastsett at det bak på alle motorvogner i internasjonal trafikk i tillegg til registreringsnummeret skal vere plassert eit nasjonalitetsmerke for den staten som dei er registrerte i.

3) Fellesskapet er ikkje part i konvensjonen, og nokre av dei medlemsstatane som er part i han, nyttar føresegnene i artikkel 37 i konvensjonen. Desse medlemsstatane krev at køyretøy frå andre medlemsstatar skal syne nasjonalitetsmerket slik det er fastsett i vedlegg 3 til konvensjonen. Nokre av desse medlemsstatane godkjenner ikkje andre nasjonalitetsmerke, t.d. dei som finst på kjennemerka, som sjølv om dei syner registreringsstaten til køyretøyet, ikkje er i samsvar med vedlegg 3 til konvensjonen.

4) Fleire medlemsstatar har innført ein modell for kjennemerke som lengst til venstre syner ei blå flate med tolv gule stjerner som i det europeiske flagget, og som elles syner nasjonalitetsmerket til registreringsmedlemsstaten. Når det gjeld transport innanfor Fellesskapet, stettar dette nasjonalitetsmerket kravet om identifikasjon av registreringsstaten slik det er fastsett i artikkel 37 i konvensjonen.

5) Dei medlemsstatane som krev at køyretøy frå andre medlemsstatar syner nasjonalitetsmerket til registreringsstaten, bør òg godkjenne det merket som er fastsett i vedlegget til denne forordninga -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.07.1997
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.11.1998
Anvendelsesdato i EU
11.11.1998

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 23.11.2000, p. 112-114
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.06.1999
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.06.1999
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.06.1999

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.09.1999
Anvendes fra i Norge
16.09.1999

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31998R2411
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro