Godkjenning av L-tyrosin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 101/2014 av 4. februar 2014 om godkjenningen av L-tyrosin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 101/2014 of 4 February 2014 concerning the authorisation of L-tyrosine as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.07.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 04.11.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av den svovelholdige aminosyren L-tyrosin. Den er er klassifisert i kategorien Stoffer med ernæringsmessige egenskaper og den funksjonelle gruppen Aminosyrer, deres salter og analoger. L-tyrosin er framstilt ved hydrolyse av keratin fra fjørfefjør og skal ha tyrosininnhold på minst 95%. Stoffet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt i bruk. L-tyrosin er en effektiv kilde for svovelholdige aminosyrer til alle dyrearter. Det er angitt analysemetoder for stoffet. Bruksanvisningen skal inneholde en anbefaling om at mengde L-tyrosin ikke skal overstige 5g/kg fullfôr til matproduserende dyr og 15g/kg fullfôr til ikke-matproduserende dyr. Begge grenseverdier er beregnet for fôr med vanninnhold på 12%. I tillegg til animosyreeffekten, kan tyrosin bidra til å øke fargestyrken på nebb og fjørdrakt hos fjørfe.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 25. februar 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Tidligere er to svovelholdige aminosyrer, methionin og cystin, godkjent som fôrtilsetningsstoff. Stoffer i gruppen kan til en viss grad erstatte hverandre i en fôrrasjon, men en godkjenning av L-tyrosin er positivt. Den sikrer en gunstigere aminosyresammensetning i fôr og en sikrere aminosyretilførsel, spesielt til enmagede dyr. Til katter er tyrosin en essensiell aminosyre, som må tilføres gjennom fôrmidler eller tilsettes i fôret.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Godkjenningen av L-tyrosin er gunstig for husdyrernæringen. Tilførselen av aminosyrer kan i enda større grad enn før tilpasses dyreas behov. Tar en i bruk nye fôrmidler i en fôrblanding, kan innholdet av tyrosin eller andre svovelholdige aminosyrer variere. Muligheten til å bruke tilsetningsstoffet L-tyrosin i tillegg til andre aminosyrer er gunstig, for å få en balansert fôrrasjon. Anbefalt dosering som er angitt, bekrefter at overfôring med L-tyrosin ikke har noen positive effekter.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.02.2014
Anvendelsesdato i EU
25.02.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.07.2014
Anvendes fra i Norge
11.07.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0101
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro