Godkjenning av konjugert linolsyre (t10, c12)-metylester som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktesvin og melkekyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/60 av 5. januar 2023 om godkjenning av konjugert linolsyre (t10, c12)-metylester som tilsetningsstoff i fôr til slaktesvin og melkekyr (innehaver av autorisasjon: BASF SE)

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/60 of 5 January 2023 concerning the authorisation of conjugated linoleic acid (t10, c12)-methylester as a feed additive for pigs for fattening and dairy cows (holder of authorisation: BASF SE)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.3.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.3.2023)

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av konjugert linolsyre (t10, C12)-metylsester som avlteknisk tilsetningsstoff i fôr til slaktegris og melkekyr. Detter er et tilsetningsstoff som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) og nå er godkjent etter nytt regelverk. Tilsetningsstoffet var godkjent som ernæringsmessig tilsetningsstoff (vitaminer, pro-vitaminer og andre kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning), og søkt regodkjent i samme kategori. Tilsetningsstoffet har effekter på fettsammensetningen hos slaktegris og i melken til melkekyr, og EFSA vurderer at dette ikke er en vitaminlignende effekt og slår fast at det har en zooteknisk (avlteknisk) effekt og bør godkjennes som et avlteknisk tilsetningsstoff som bedrer ytelsen. Tilsetningsstoffet er derfor godkjent i denne gruppen. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.01.2023
Anvendelsesdato i EU
26.01.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet