Godkjenning av kalsium D-pantotenat og D-pantenol som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 669/2014 av 18. juni 2014 om godkjenningen av kalsium D-pantotenat og D-pantenol som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 669/2014 of 18 June 2014 concerning the authorisation of calcium D-pantothenate and D-panthenol as feed additives for all animal species

Siste nytt

Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 08.04.2015. Saken avsluttet 07.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder re-godkjenning av kalsium D-pantenonat og D-pantenol som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Kalsium D-pantenonat er i fast form, mens D-pantenol er i flytende form. Begge er fremstilt ved kjemisk syntese. Renhetsgraden til begge formene er > 98 % aktiv substans. Bruksområdet er utvidet ved at stoffet kan tilsettes drikkevann. Vitaminet (B5) er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer og andre kjemisk veldefinerte stoffer med lik virkning. EFSA har vurdert søknaden, sidestiller inntak via fôr og vann, og finner stoffet trygt i bruk og at det er en effektiv vitaminkilde til alle dyrearter. Det er ikke angitt noen grenseverdier for tilsetning av stoffet i fôr og vann.

Det er angitt analysemetoder for aktiv substans i preparatet, premiks og i vann.

Det er også angitt en overgangsordning slik at preparatet, eller fôr som inneholder substansen, og som er pakket og merket etter tidligere godkjenning kan brukes opp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 19. juni 2024.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Preparatet er et vannløselig vitamin som kan benyttes til alle dyr uten noen øvre grenseverdi. Det finnes flere tilsvarende preparater på marked og godkjennelsen vil ikke få konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Det som er nytt er at preparatet nå kan tilsettes drikkevann. Dette gir flere muligheter for bonden ved valg av administrasjonsform.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôr (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.06.2014
Anvendelsesdato i EU
09.07.2014
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.03.2015
Anvendes fra i Norge
25.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0669
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro