Godkjenning av jernnatriumtartrater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/896 av 8. juni 2016 om godkjenningen av jernnatriumtartrater som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/896 of 8 June 2016 concerning the authorisation of iron sodium tartrates as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det ble søkt om godkjenning av en likeverdig blanding av natriumtartrat og jern(III)klorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Preparatet betegnes som Fe-TA, og det skal være et bestemt forhold mellom jern og tartrat-isomerer på 1:1,5. Det er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Antiklumpemidler. Hensikten er å hindre at salt (NaCl) som er hygroskopisk, klumper seg når det tilsettes fôr. Anbefalt innhold av jern er minst 3 g/kg salt, som tilsvarer 26 g av preparatet/kg salt. I bruksanvisningen for Fe-TA skal det stå at preparatet bare skal tilsettes i fôrmiddelet salt (NaCl). European Food Safety Authority EFSA, har vurdert preparatet og finner det trygt i bruk og at det har effekt med de angitt mengdene.

Saken er diskutert i den faste komite for planter, dyr, mat og fôr, seksjon fôrvarer (PAFF) i flere møter. Innholdet av jern i preparatet er på et lavt nivå, og det tilsettes små mengder salt i fôret, så jerninnholdet skaper ingen problemer. Forslaget til rettsakt ble votert i PAFF i april 2016, og alle stemt for forslaget. Godkjenningen er nå fastsatt som en forordning i EU, og den har varighet til 29. juni 2026.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten fører til endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, tilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Preparatet kan være nyttig for fôrindustrien, siden salt tilsettes i de fleste forblandingene, og jevn innblanding er viktig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Salt brukes både som tilsetningsstoff i fôr og som direktefôring til husdyr. Det er viktig at saltet ikke er klumpete slik at det fordeler seg jevnt når det tilsettes i fôrblandinger eller er for hardt til at dyr kan slikke det i seg. Et tilsetningsstoff til saltet som hindrer klumping vil være nyttig.

Status
Forslaget til rettsakt ble votert over i den faste komite for planter, dyr, mat og fôr, seksjon fôrvarer (PAFF) i april 2016. Det var enstemmighet om å godkjenne forslaget til rettsakt, med de endringene de ble enige om i møtet. Rettsakten er nylig fastsatt i EU og trer i kraft nå. Den ter i kraft noe senere i Norge, ettersom den må innlemmes i EØS-avtalen først.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.06.2016
Anvendelsesdato i EU
29.06.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 22-25
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2016
Anvendes fra i Norge
19.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0896
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro