Godkjenning av jern(II)kelat: endring av vilkår

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1457 av 2. september 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330 med hensyn til vilkårene for godkjenning av jern(II)kelat av aminosyrehydrat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1457 of 2 September 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2330 as regards the terms of authorisation of iron (II) chelate of amino acids hydrate as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.9.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endret beskrivelse av jern(II)kelat av aminosyrehydrat i forordning (EU) 2018/1039. Endringen består i en utvidelse av proteinkildene for aminosyrene, innføring av en minimumspesifikasjon for frie aminosyrer og en strammere spesifikasjon av jerninnholdet. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har vurdert endringen og konkluderer at endringen ikke påvirker tidligere vurderinger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.09.2022
Anvendelsesdato i EU
25.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet