Godkjenning av fumarsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1078/2013 av 31. oktober 2013 om godkjenningen av fumarsyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 1078/2013 of 31 October 2013 concerning the authorisation of fumaric acid as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 09.05.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder re-godkjenning av fumarsyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Fumarsyre er en naturlig forekommende syre som også kan fremstilles kunstig. Stoffet er klassifisert i kategorien Tekniske tilsetningstoffer og i den funksjonelle gruppen Konserveringsmidler. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner stoffet trygt i bruk til alle dyrearter. Fumarsyre kan forlenge fôrmidlers holdbarhet ved å hindre foringelse grunnet mikroorgansimer. For fjørfe, gris og unge dyr som fôres med melkeerstatninger er det angitt en øvre grense for maksimalt innhold av stoffet per kilo fullfôr. Det er angitt analysemetode. Stoffet har vært i bruk som konserveringsmiddel lenge, og det er gitt en overgangsordning der stoffet og produkter der dette er tilsatt og som er merket og pakket etter tidligere godkjenning kan brukes opp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 21. november 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôr, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet da stoffet har vært på markedet lenge.

Fumarsyre kan fortsatt brukes på samme betingelser. Det er positivt for økonomi og miljø at restlager av stoffet, og produkter som inneholder dette, og som er pakket og merket etter gammel godkjenning, kan brukes opp.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gjelder re-godkjenning av fumarsyre som konserveringsmiddel i fullfôr til alle dyrearter. Fumarsyre og dets metabolitter er ikke-toskiske, naturlig forekommende og brytes raskt ned i dyret. Godkjenningen er positiv for dyr og miljø.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til godkjenning i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.10.2013
Anvendelsesdato i EU
21.11.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2014
Anvendes fra i Norge
30.04.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1078
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro