Godkjenning av fôrtilsetningsstoff til storfe for slakting

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1059/2013 av 29. oktober 2013 om godkjenningen av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som fôrtilsetningsstoff til slaktestorfe og som endrer forordning (EF) nr. 492/2006 (innehaver av godkjenningen Prosol SpA)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1059/2013 of 29 October 2013 concerning the authorisation of a preparation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for cattle for fattening and amending Regulation (EC) No 492/2006 (holder of the authorisation Prosol SpA)

Siste nytt

Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 17.09.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten re-godkjenner et mikroorganismepreparat til bruk i fôr til slaktestorfe. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 er ikke genmodifisert. Preparatet er tidligere godkjent til bruk i fôr til avlspurker, melkekuer, hester og avvent smågris, men re-godkjenningen gjelder bare bruk til slaktestorfe. Preparatet har grense for minste tillatte innhold på 4x109 KDE/kg fullfôr for at det skal ha ønsket effekt. Videre er det anbefalt at minste innhold i dagsrasjonen er 3,6x1010 KDE/dyr, og KDE er kolonidannende enheter. Det har potensial til å bedre tilvekst og fôrutnyttelse hos storfe. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner preparatet trygt i bruk. Det er uendret siden opprinnelig godkjenning, og det er derfor gitt en overgangsordning. Preparatet og fôr som inneholder det og er produsert og merket før 19. mai 2014, etter regelverket som gjaldt fram til 19. november 2013, kan omsettes og lagervare brukes opp.

Endringen er gjort i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 19. november 2023 og er bare gitt til firmaet Prosol SpA.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent. Fôrindustrien kan fortsatt bruke preparatet på samme måte som før. Siden det er gitt en overgangsperiode, får de anledning til å omsette preparatet og bruke opp lagervare av preparatet eller fôrvarer der det inngår innen en frist. Det fører også til at de kan tilpasse seg det nye regelverket over noe tid. Overgangsordningen gir god ressursutnyttelse og er en økonomisk fordel.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten re-godkjenner et mikroorganismepreparat, uten endringer, og det kan brukes på samme måte som før. Ved at det er gitt en overgangsordning, kan preparatet og fôrvare der det inngår omsettes etter tidligere regelverk. Likeså kan lagervare av preparatet og fôrvarer er det inngår, brukes opp innen en gitt frist. Det gir både en økonomisk og en ressursmessig gevinst.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.10.2013
Anvendelsesdato i EU
20.11.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 64-66
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.05.2014
Anvendes fra i Norge
21.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1059
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro