Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2325 av 14. desember 2017 om godkjenning av preparater av flytende lecitiner, hydrolyserte lecitiner og avoljede lecitiner som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og om endring av gjenomføringsforordning (EU) 2017/1007

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2325 of 14 December 2017 concerning the authorisation of preparations of lecithins, lecithins hydrolysed and lecithins de-oiled as feed additives for all animal species and amending Implementing Regulation (EU) 2017/1007

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2018)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder endret godkjenning av et preparat av lesitiner som fôrtilsetningsstoff i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer», i gruppen «emulgatorer». Godkjenningen er endret til å gjelde flytendeform, hydrolysert og som et pulver hvor oljen er fjernet (de-oiled). Anbefaling om brukerdose er også fjernet, da EFSA vurderer det til ikke å være nødvendig. Lesitiner er i hovedsak avledet fra rapps, solsikke og soya. Lesitiner er vanligvis fosfolipider, bestående av en fosforsyre, cholin, glyserol og en eller to fettsyrer. Den avfettede varianten er spesielt rik i fosfolipider. Det høye fosfolipidinnholdet gjør lesitiner til svært effektive emulgatorer. EFSA konkluderer at preparater er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2017
Anvendelsesdato i EU
04.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.05.2018
Anvendes fra i Norge
11.05.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2325
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro