Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til mindre fjørfearter og kyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1365/2013 av 18. desember 2013 om godkjenningen av et preparat av alfa-galactosidase produsert av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-beta-glucanase produsert av Aspergillus niger (CBS 120604) som fôrtilsetningsstoff for slaktefjørfe av økonomisk mindre viktige raser og for kylling som skal bli verpehøner (innehaver av godkjenning Kerry Ingrediens and Flavours)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1365/2013 of 18 December 2013 concerning the authorisation of a preparation of alpha-galactosidase produced by Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) and endo-1,4-beta-glucanase produced by Aspergillus niger (CBS 120604) as a feed additive for minor poultry species for fattening and for chickens reared for laying (holder of authorisation Kerry Ingredients and Flavours)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.07.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 04.11.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av utvidet bruksområde for et preparat av alfa-galactosidase produsert av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-beta-glucanase produsert av Aspergillus niger (CBS 120604)som fôrtilsetningsstoff til slaktefjørfe av økonomisk mindre viktige raser og til kylling som skal bli verpehøner. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og i den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Enzympreparatet er allerede godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling. The European Food Safety Authority (EFSA) har nå vurdert preparatet og finner dette trygt i bruk til kylling som skal bli verpehøner og at dette kan ekstrapoleres til også å gjelde for slaktefjørfe av økonomisk mindre viktige raser. Det er angitt en minimumsgrense for tilsetning for å sikre effekt, men også en anbefalt øvre grense.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 8. januar 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12.april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede finnes på markedet. Godkjenningen gir et utvidet bruksområde, noe som kan være en administrativ forenkling av bruken.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gir et utvidet bruksområde til et enzympreparat som kan virke fordøyelsesfremmende på fjørfe. At samme preparat kan benyttes til flere grupper av fjørfe er en administrativ forenkling. God tarmfunksjon er viktig hos fjørfe både for å sikre god tilvekst og god velferd. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2013
Anvendelsesdato i EU
08.01.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.07.2014
Anvendes fra i Norge
11.07.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1365
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro