Godkjenning av et preparat av muramidase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/163 av 5. februar 2020 om godkjenning av eit preparat av muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 32338 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekalkunar og til kalkunar, kyllingar og andre fjørfeartar som vert fôra opp for avl (innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional Products Ltd. som er representert i Unionen ved DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/163 of 5 February 2020 concerning the authorisation of a preparation of muramidase produced by Trichoderma reesei DSM 32338 as a feed additive for turkeys for fattening, turkeys reared for breeding, chickens reared for breeding and other poultry species reared for breeding (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd. represented in the Union by DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.20209)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av enzymet muramidase produsert ved hjelp av Trichoderma reesei (DSM 32338) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen av andre avltekiske tilsetningsstoffer. Preparatet gir bedret fôrfaktor over det gitte minsteinnholdet. Tilsetningsstoffet er fra før godkjent for slaktekylling, og mindre fjørfearter til slakt (forordning (EU) nr. 2019/805), og er nå foreslått godkjent for slaktekalkun, avlskalkun, avlskylling og andre mindre fjørfearter for avl. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.02.2020
Anvendelsesdato i EU
26.02.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2021
Anvendes fra i Norge
19.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0163
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro