Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2275 av 8. desember 2017 om godkjenning av en ny anvendelse av preparatet av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) som et tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger (innehaver av godkjenningen Centro Sperimentale del Latte)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2275 of 8 December 2017 concerning the authorisation of a new use of the preparation of Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation Centro Sperimentale del Latte)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et lactobasillus-preparat som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avltekniske tilsetningsstoffer», i gruppen «fordøyelsesforbedrende midler». Preparatet inneholder levende celler av L. acidophilus. Preparatet er tidligere godkjent for en rekke andre dyrearter, og er nå søkt godkjent for slaktekylling. EFSA viser til manglende dokumentasjon for å konkludere at preparatet har effekt til slaktekylling, da det bare er to og ikke tre studier som viser effekt. Det var kun 3 av 6 forsøk som ble gjennomført pga. ulike utfordringer med gjennomføringen. 2 av 3 forsøk viste effekt av tilsetningsstoffet på tilvekst og fôrforbruk hos slaktekylling. KOM har allikevel vurdert dokumentasjonen på effekt til å være tilstrekkelig, og har definert en minimumsdosering for preparatet. EFSA vurderer stoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2017
Anvendelsesdato i EU
29.12.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.05.2018
Anvendes fra i Norge
11.05.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2275
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro