Godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôr til visse kalkuner, fjørfearter og prydfugler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2050 av 24. november 2021 om godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis CECT 5940 som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekalkuner, avlskalkuner, mindre utbredte fjørfearter ment for slakt og for avl, samt til prydfugler (unntatt til reproduksjon) (innehaver av godkjenningen: Evonik Operations GmbH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2050 of 24 November 2021 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus velezensis CECT 5940 as a feed additive for turkeys for fattening, turkeys reared for breeding, minor poultry species for fattening and reared for breeding and ornamental birds (except for reproduction) (holder of authorisation: Evonik Operations GmbH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.1.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et tilsetningsstoff bestående av levende sporer av Bacillus velezensis (CECT 5940) som avlsteknisk tilsetningsstoff (middel som stabiliserer tarmfloraen) i fôr til oppfôringskalkun, avlskalkun, mindre fjørfearter til slakt og avl og prydfugler. Bakteriestammen oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent mot antibiotika). EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. EFSA vurderer tilsetningsstoffet til også ha effekt over 1x109 CFU/kg fôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.11.2021
Anvendelsesdato i EU
15.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.01.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.06.2022
Anvendes fra i Norge
21.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2050
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro