Godkjenning av et preparat av alfa-amylase som fôrtilsetning til melkekyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/47 af 14. januar 2015 om godkjenning av et preparat av alfa-amylase produsert av Bacillus Licheniformis (DSM 21564) som fôrtilsetningsstoff for melkekuer (innehaver av godkjenning DSM Nutritional products Ltd., representert ved DSM Nutritional products Sp. Z.o.o)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/47 of 14 January 2015 concerning the authorisation of a preparation of alpha-amylase produced by Bacillus licheniformis (DSM 21564) as a feed additive for dairy cows (holder of the authorisation DSM Nutritional products Ltd, represented by DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Saken gjelder godkjenning av alfa-amylase som fôrtilsetningsstoff til kuer i laktasjon. Preparatet er et enzym, produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Bacillus licheniformis. Enzymet vil kunne øke melkeproduksjonen hos kuer på grovfôr-basert fôrrasjon med normalt stivelsesinnhold. Grunnet mangelfull dokumentasjon på effekten godkjennes preparatet bare for de første 14 ukene av laktasjonen. Det er satt grense for minste tillatte innhold i fôret for at preparatet gir ønsket effekt. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 4. februar 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen innvirkning på Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser forslag til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Det gjenstår å se i hvilken grad preparatet vil bli benyttet siden effekten er omdiskutert og dårlig dokumentert.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.01.2015
Anvendelsesdato i EU
04.02.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.05.2015
Anvendes fra i Norge
18.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0047
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro