Godkjenning av en helsepåstand på matvarer om redusert risiko for sykdom

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 1135/2014 av 24. oktober 2014 om godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til redusert risiko for sykdom

Commission Regulation (EU) No 1135/2014 of 24 October 2014 on the authorisation of a health claim made on foods and referring to the reduction of disease risk

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 07.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2015)

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder godkjenning av en helsepåstand etter artikkel 14(1)(a) i forordning (EU) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen). Artikkel 14(1)(a) omhandler påstander som er knyttet til redusert risiko for sykdom. Påstanden som det er søkt godkjenning for, omhandler folsyre og redusert risiko for nevralrørsdefekter hos fostre. EFSA har vurdert at det er en sammenheng mellom økning av folsyrestatusen hos mor ved hjelp av tilskudd av folsyre og som følge av dette redusert risiko for nevralrørsdefekter hos fostre (EFSA-Q-2013-00265).

Det er knyttet bruksbetingelser til den godkjente helsepåstanden. Helsepåstanden kan kun brukes på kosttilskudd som inneholder minst 400 mikrogram folsyre per daglig dose. Forbrukeren skal også informeres om at målgruppen er kvinner i fertil alder og at den positive effekten oppnås ved et inntak på 400 mikrogram folsyre minst en måned før og inntil tre måneder etter befruktning.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Virksomhetene
Virksomhetene kan benytte en ny helsepåstand på kosttilskudd såfremt bruksbetingelsene i rettsakten er oppfylt.

Forbrukerne
EFSAs positive vurdering av årsakssammenhengen gir forbrukene større trygghet for at påstanden som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet
Tilsyn med bruken av helsepåstanden inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
På arbeidsgruppemøtet 18. november 2013 hadde to medlemsstater kommentarer til bruksbetingelsene til helsepåstanden. De ønsket at det skulle gjøres klart i bruksbetingelsene at det kun var på kosttilskudd og ikke næringsmidler at helsepåstanden kunne brukes. Dette underbygges av EFSAs vurdering som kun har basert seg på studier fra kosttilskudd. Utkastet til rettsakt ble også diskutert i SCFCAH 5. desember 2013, hvor termene "folsyre" og "folat" ble diskutert. Det ble enighet om at termen "folsyre" skulle brukes i helsepåstanden.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble diskutert på arbeidsgruppemøte for helsepåstander 18. november 2013. Europakommisjonens utkast til forordning var deretter til diskusjon i SCFCAH 5. desember 2013. Rettsakten fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall i SCFCAH 23. april 2014. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 24. oktober 2014. Den ble publisert i Official Journal 28. oktober 2014 og trer i kraft i EU 20 dager etter dette. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.10.2014
Anvendelsesdato i EU
17.11.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.03.2015
Anvendes fra i Norge
25.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1135
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro