Godkjenning av det aktive stoffet flumetrain som erstatningskandidat i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2105 av 20. november 2015 om godkjenning av det aktive stoffet flumetralin som erstatningskandidat, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2105 of 20 November 2015 approving the active substance flumetralin, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.5.2016)

Sammendrag av innhold
Flumetralin får godkjenning som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel til 11. desember 2022. Flumetralin er vurdert til å være en substitusjonskandidat. Stoffer som oppfyller kriteriene for substitusjon føres opp på en liste. Stoffer som alt er godkjent og vurdert som kandidater for substitusjon er ført opp på en liste gitt i forordning (EU) 2015/408 (innlemmet i EØS-avtalen). For nye stoffer som er kandidater for substitusjon innføres det en egen liste E i vedlegg til forordning (EU) 540/2011 (innlemmet i EØS-avtalen). Dette stoffet føres opp på den nye E-listen.

Merknader
Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmidler er gitt som en egen forordning, men de aktive stoffene er godkjent i henhold til kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (innlemmet i EØS-avtalen). Listen over aktive stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk for plantevernmidler, rådsdirektiv 91/414/EØF. Stoffer som står på listen skal etter hvert revurderes etter de nye, strengere reglene i forordning (EF) nr. 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoff skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene.

EUs program for revurdering av aktive stoffer kalles AIR (Annex I Renewal Project). Programmet ble startet opp under EUs gamle regelverk for plantevernmidler (direktiv 91/414/EØF), og har blitt videreført under EUs nye regelverk for plantevernmidler (forordning (EF) nr. 1107/2009). AIR-programmet ble oppdelt i fire trinn ut fra når godkjenningsperioden for det enkelte aktive stoff går ut. Programmet fordeler oppgaven med revurderinger mellom medlemslandene, og lister opp aktive stoffer som tidligere er godkjent i henhold til 91/414, og som skal vurderes på ny fordi godkjenningen går ut. De fire trinnene er vedtatt som forordninger.

Dette stoffet er nytt og er vurdert i hht forordning (EU) 1107/2009.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring av forskrift om plantevernmidler ved at listen over godkjente aktive stoffer blir oppdatert.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger
Ikke på markedet som plantevernmiddel i Norge. Den representative bruken er som vekstregulator i tobakksplanter.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.11.2015
Anvendelsesdato i EU
11.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 362-365
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.02.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2016
Anvendes fra i Norge
02.05.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2105
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro