Godkjenning av delvis avfettet pulver av hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/5 av 3. januar 2023 om tillatelse til å bringe delvis avfettet pulver av Acheta domesticus i omsetning som et nytt næringsmiddel, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/5 of 3 January 2023 authorising the placing on the market of Acheta domesticus (house cricket) partially defatted powder as a novel food and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 21.3.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.2.2023) 

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner delvis avfettede hussirisser (Acheta domesticus) som ny mat-ingrediens i en rekke næringsmidler til den generelle befolkningen.

EFSA konkluderte i en risikovurdering vedtatt 23. mars 2022 med at ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg ved angitte bruksbetingelser. 

EFSA konkluderte også, på grunnlag av få publiserte studier om allergi relatert til insekter generelt, med at inntak av ny mat-ingrediensen kan indusere primær sensibilisering for proteiner fra gresshoppe. EFSA anbefaler derfor at det gjennomføres studier for å undersøke allergenisiteten nærmere. Tilsvarende problemstilling gjelder også de tidligere ny mat-godkjenningene av insekter. Kunnskapsgrunnlaget er for begrenset til å kreve merking. Insektbaserte proteiner er nå inkludert i EU-kommisjonens forskningsprogram Horizon Europe, som muliggjør nødvendig forskning på allergenisitet.

EFSA konkluderte også med at Acheta domesticus kan forårsake allergiske reaksjoner hos personer som allerede er allergiske for krepsdyr, bløtdyr (molluscs) og støvmidd. EFSA bemerket også at flere allergener kan ende opp i ny mat-ingrediensen, hvis disse finnes i fôret til insektene.

Søkeren har bedt om databeskyttelse for flere studier, og kriteriene for innvilgning foreligger. Godkjenningen gjelder dermed bare for søkeren i den aktuelle perioden til 24. januar 2028. EFSA kan i perioden heller ikke bruke denne dokumentasjonen for å vurdere andre søkere.

Ved rettsakten føres ny mat-ingrediensen opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med angitte bruksvilkår. Det er gitt krav om merking med at ingrediensen kan forårsake allergiske reaksjoner hos forbrukere som har kjente allergier mot skalldyr, bløtdyr og produkter framstilt av skalldyr og bløtdyr, og midd. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten, og i beskrivelsen angis at insektene må fastes i 24 timer før avliving, slik at tarminnholdet fjernes.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.01.2023
Anvendelsesdato i EU
24.01.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet