Godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter: rettelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/54 av 4. januar 2023 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2022/652 med hensyn til godkjenning av ekstrakt av bitterappelsin som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/54 of 4 January 2023 correcting Implementing Regulation (EU) 2022/652 concerning the authorisation of bitter orange extract as a feed additive for certain animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.3.3023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.3.2023)

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder korrigering av feil i forordning 2022/652 som godkjenner ekstrakt fra bitterappelsin som aromastoff. I EFSA-vurderingen av dette tilsetningsstoffet konkluderte EFSA at dette tilsetningsstoffet inneholder 10-20% neohesperidin. I godkjenningen er det presisert at ekstrakt fra bitterappelsin ikke kan brukes sammen med tilsetningsstoffet neohesperidindihydrochalkon (NHDC) (godkjent i forordning 2015/264). Næringen har påpekt at selv om neohesperidin og neohesperidindihydrochalkon har ganske like navn er det forskjellige stoffer. Det er derfor ikke nødvendig med forbud mot samtidig bruk av ekstrakt fra bitterappelsin og neohesperidindihydrochalkon. Dette blir nå korrigert.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.01.2023
Anvendelsesdato i EU
06.01.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet