Godkjenning av betakaroten som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1103 av 8. juli 2015 om godkjenningen av betakaroten som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1103 of 8 July 2015 concerning the authorisation of beta-carotene as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.06.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er søkt om re-godkjenning av betakaroten som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Stoffet er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer mv. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner at betakaroten er trygt i bruk. Det er også et viktig stoff i produksjonen av retinol hos alle dyrearter, og særlig hos katter. Det er ikke satt grenseverdier for tillatt innhold i fôr, men gitt en anbefaling om innhold i melkeerstatning til kalver. Siden stoffet er uendret etter sin opprinnelig godkjenning, er det foreslått en overgangsperiode for å tilpasse seg det nye regelverket. I 12 måneder etter rettsakten trer i kraft, kan premiks og fôrblandinger til matproduserende dyr, der betakaroten inngår og er produsert og merket etter gammelt regelverk, brukes opp. For fôr til kjæledyr er perioden 24 måneder.

Rettsaktforslaget diskuteres nå i SCPAFF Section Animal Nutrition. Blir godkjenningen etter hvert fastsatt, vil den gjelde i 10 år fra 20 dager etter kunngjøringen i Official Journal, OJ.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Blir forslaget fastsatt som rettsakt, vil det medføre endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan fortsette å bruke stoffet på samme måte som før. Med overgangsperioden som er foreslått, kan restlagre som er produsert etter tidligere godkjenning på vissebetingelser brukes opp.Det er en ressursvennlig og god løsning for alle.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalget for matområdet har vurdert rettsakten, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsaktforslaget som EØS-relevant og akseptabelt.

Siden dette er en re-godkjenning, og det ikke er materielle endringer i forslaget, vil det ikke få andre konsekvenser enn at betakaroten som fôrtilsetningsstoff kan brukes som før. Overgangsperioden som er gitt er nyttig. Å kunne bruke opp restlager av stoffet og produsert vare der det inngår innen visse frister er et godt bidrag til kostnadssparing og ressursutnyttelse.

Status
Forslaget til rettsakter ble nettopp vedtatt i SCPAFF, Section Animal Nutrition med kvalifisert flertall. Det er stort sett enighet om innholdet, men en diskusjon om størsteinnhold og krav om tilsetting av betakaroten i form av premiks var det uenighet om. Forslaget til rettsakt kan forventes å bli fastsatt og kunngjort i OJ før sommerferien.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.07.2015
Anvendelsesdato i EU
29.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.11.2015
Anvendes fra i Norge
24.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1103
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro