Godkjenning av beta-laktoglobulin fra kumelk som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2534 av 21. desember 2022 om tillatelse til å bringe beta-laktoglobulin (β-laktoglobulin) fra kumelk i omsetning som et nytt næringsmiddel og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2534 of 21 December 2022 authorising the placing on the market of bovine milk beta-lactoglobulin (β-lactoglobulin) as a novel food and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 21.3.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2023)

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner beta-laktoglobulin fra kumelk, til bruk i ulike matvarekategorier for den generelle befolkningen.

EFSA konkluderte i en risikovurdering vedtatt 28. februar 2022 med at ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg ved angitte bruksbetingelser. 

Søkeren har bedt om databeskyttelse for flere studier, og kriteriene for innvilgning foreligger. Godkjenningen gjelder dermed bare for søkeren i den aktuelle perioden til 11. januar 2028. EFSA kan i perioden heller ikke bruke denne dokumentasjonen for å vurdere andre søkere.

Ved rettsakten føres ny mat-ingrediensen opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med angitte bruksvilkår og krav til lovbestemt betegnelse. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.12.2022
Anvendelsesdato i EU
11.01.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet