Godkjenning av 1,8-cineol og to andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/57 av 14. desember 2016 om godkjenningen av 1,8-cineol, 3,4-dihydrocoumarin og 2-(2-methylprop-1-enyl)-4-metyltetrahydropyran som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/57 of 14 December 2016 concerning the authorisation of 1,8-cineole, 3,4-dihydrocoumarin and 2-(2-methylprop-1-enyl)-4-methyltetrahydropyran as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av to smaksstoffer. Det er søkt godkjent til alle dyrearter. Stoffene vurderes til å være trygg i bruk, og er samtidig godkjente smaksstoffer i mat med dokumentert effekt. Ved merking av preparatet skal det oppgis anbefalinger for største innhold av aktivt stoff i fullfôr til alle dyrearter, men det er ingen krav til minimums eller maksimumsgrense. Smaksstoffet tilsettes i form av premix, og den består ofte av flere smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides skal stoffene tilsvarende andre smaksgrupper deklareres med id. Nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Siden det er regodkjenning blir det gitt en overgangsperiode. Tilsetning i vann er godkjent under visse forutsetninger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen vil tre i kraft noe senere i Norge enn i EU, da rettsakten først må innlemmes i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Regodkjenning fører til at preparatene kan brukes som før, og da kan en unngå smaksendringer i de fôrvarene der de har blitt brukt hittil. Med den gunstige overgangsordningen som er foreslått, kan lagervaren brukes opp på gitte betingelser, som er en god ressursutnyttelse.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2016
Anvendelsesdato i EU
06.02.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2017
Anvendes fra i Norge
26.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0057
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro