Gjødselforordningen 2003

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 av 13. oktober 2003 om gjødsel

Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 relating to fertilisers

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat, februar 2005)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en sammenstilling av fire direktiver vedrørende mineralgjødsel. Sammenstillingen er en del av SLIM-prosessen, der formålet er å forenkle og fornye lovgivningen. Samtidig foretas det visse materielle endringer. De viktigste er presisering av sikkerhetsklausulen med hensyn til miljø og helse, sterkere vekt på hensynet til sikkerhet, helse og miljø ved tilføyelse av nye produkter, krav til sikkerhetstesting av flere produkter dersom de inneholder ammoniumnitrat, innføring av krav om akkrediterte laboratorier og at det tillates deklarering av kalsium som plantenæringsstoff i langt flere gjødseltyper enn nå. I tillegg har den ytterligere sikkerhetsbestemmelser i forhold til eksplosjonsfare ved noen typer gjødsel og bestemmelser om sporbarhet. Forbrukerhensyn skal også styrkes. I hovedsak er rettsakten mer leservennlig enn de tidligere direktivene.

Rettsakten inneholder merkebestemmelser, varetypebetegnelse, analyse og kontroll av mineralgjødsel som kan betegnes som ”EF-GJØDSEL”

Rettsakten opphever følgende direktiver med tilhørende endringer:

76/116/EØF om gjødsel, 77/535/EØF om prøvetaking av og analyse av gjødsel, 80/876/EØF om ren ammoniumnitrat med høyt nitrogeninnhold og 87/94/EØF om prosedyrer og kontroll for å teste egenskap for detonerbarhet i ren ammoniumnitrat-gjødsel med høyt nitrogeninnhold. De fire direktivene som oppheves, er alle en del av EØS-avtalen (jf. Særskilt vedlegg nr. 2 til St.prp. nr. 100 for 1991-92).

Konkrete endringer i forhold til de eksisterende EU-rettsaktene på området:

• Tillatt å deklarere vannløselig kalsium
• Offentlig tilsyn skal foreta analyser av gjødsel. Prøvene skal analyseres av godkjente laboratorier. Laboratoriene skal meldes innen 11. juni 2004
• Ansvarlig firma skal teste for detonasjonsevne av gjødsel hvis nitrogeninnholdet er over 28 % og stammer fra ammoniumnitrat. Resultatene skal sendes til kompetent myndighet minst fem dager før produktet slippes på markedet
• Ansvarlig firma skal sikre sporbarheten til ammoniumnitrat ved å oppbevare dokumentasjon for produksjonssted og ansvarlig operatør som har produsert gjødselen eller hovedkomponenten i inntil to år etter at produktet var på markedet
• Rettsakten inneholder en sikkerhetsklausul vedrørende tilbaketrekking av gjødsel som kan medføre risiko for folkehelse, dyrehelse og miljø selv om de tilfredsstiller kravene i rettsakten
• Rettsakten åpner for å kunne søke om å utvide listen over varetypebetegnelser for mineralgjødsel.
• Ansvarlig firma skal sikre sporbarhet over opprinnelsen til EU-gjødsel ved å oppbevare dokumenter over dette i inntil to år etter at gjødsel var på markedet
• Dokumentasjon for å sikre sporbarhet skal være tilgjengelig for inspeksjon av tilsynsmyndighet

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 4. juli 2003 nr. 1063 om handel med gjødsel og kalkingsmidler m.v.

Krav til kjemisk analyse, detonasjonstester og krav til å oppbevare dokumentasjon vedrørende detonerbarhet av ammoniumnitrat er begrunnet med hensynet til å sikre lagring og transport av farlig gods (artikkel 25, 26, 27 og 28). Disse bestemmelsene ligger utenfor virkeområdet til matloven og må derfor hjemles i lov av 14. juni 2002 nr 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.

Norge har pr i dag unntak for kadmium i gjødsel i medhold av tilpasningstekst til direktiv 76/116/EØF. Dette unntaket har vært revidert og videreført flere ganger, senest ved EØS-komiteens felleserklæring av 31. januar 2003. I påvente av at EU fastsetter nytt regelverk som regulerer kadmium i gjødsel, vil unntaket bli videreført i tilpasningstekst til forordning 2003/2003 med en ny gjennomgang av situasjonen i 2009. Utkast til nytt regelverk er fremdeles på forslagsstadiet I EU, og det vil ta noe tid før dette er ferdigbehandlet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har blitt vurdert av Spesialutvalget for handelsforenkling, der Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Post- og teletilsynet og Vegdirektoratet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.10.2003
Anvendelsesdato i EU
11.12.2003

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 21.2.2008, p. 52-245
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2005
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.11.2005
Anvendes fra i Norge
09.11.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003R2003
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro