Gjenvinning av fluorholdige drivhusgasser fra luftkondisjoneringsanlegg i biler: utdanningskrav til personale

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) Nr. 307/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av minstekrav til opplæringsprogrammer og vilkårene for gjensidig godkjenning av opplæringsbevis for personell med hensyn til klimaanlegg i visse motorvogner som inneholder visse fluorholdige klimagasser

Commission Regulation (EC) No 307/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum requirements for training programmes and the conditions for mutual recognition of training attestations for personnel as regards air-conditioning systems in certain motor vehicles containing certain fluorinated greenhouse gases

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.7.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.4.2010)

Sammendrag av innhold
Forordningen om fluorinerte klimagasser (F-gassforordningen) er i praksis en rammeforordning som forutsetter fastsettelse av mer detaljert regelverk. Dette er én av flere underordnede kommisjonsforordninger som utdyper innholdet i F-gassforordningen. Direktiv 2006/40/EF krever at luftkondisjoneringssystemer i biler fra 2011 skal inneholde gasser med lavt globalt oppvarmingspotensial. Frem til da skal personell som gjenvinner fluorinerte klimagasser fra slike anlegg oppfylle visse minstekrav. Et nasjonalt organ skal utstede opplæringsbekreftelser til personell som har bestått et opplæringsprogram. Minstekravene til opplæringsprogrammet er fastsatt i et vedlegg til forordningen. Opplæringsbekreftelser skal gjensidig anerkjennes i de ulike medlemsstatene.

Merknader
Det vil måtte fastsettes nasjonale regler til gjennomføring av innholdet i forordningen. Klima- og forurensningsdirektoratet har sendt et forskriftsutkast på høring med høringsfrist 19. januar 2010. Forskriften forventes fastsatt i løpet av mai 2010.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsforordningen har vært behandlet i skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø, og ble funnet relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 2. april 2008. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.04.2008
Anvendelsesdato i EU
23.04.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 497-499
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.06.2019
Anvendes fra i Norge
15.06.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0307
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro