Gjenvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2014/99/EU av 21. oktober 2014 som endrer, for å tilpasse til teknisk utvikling, direktiv 2009/126/EU om fase II gjenvinning av bensindamp under påfylling av motorkjøretøy ved bensinstasjoner

Commission Directive 2014/99/EU of 21 October 2014 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Directive 2009/126/EC on Stage II petrol vapour recovery during refuelling of motor vehicles at service stations

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.8.2016)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/126/EF stiller krav til gjenvinning av bensindamp ved fylling av bensin på bensinstasjoner. Direktivet spesifiserer at medlemslandene skal rapportere etter "relevante tekniske standarder" og "passende metodologi". Dette spesifiserer kommisjonen nå i direktiv 2014/99/EU at skal endres til rapportering etter standard EN 16321-1:2013. Dette ansees kun for å utgjøre mindre tekniske endringer i rapporteringsrutiner. Basisrettsakten (2009/126/EF) er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i Forskrift om reduksjon av utslipp av bensindamp.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring krever endring i bensindampforskriften vedlegg V.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det eksisterer allerede bestemmelser om dokumentasjon av oppnåelse av direktivets mål, og det forventes således ikke substansielle endringer som får økonomiske eller administrative konsekvenser i forbindelse med gjennomføringen av den nye standarden.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet ved skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø, der Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert.

Utkast til gjennomføringsforskrift ble sendt på høring 2. mars 2016, med høringsfrist 20. april 2016.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 122/2015. Island tok opprinnelig artikkel 103-forbehold (parlamentsbehandling). Forbeholdet ble opphevet 24. november 2015. EØS-komiteens beslutning om innlemmelse trådte i kraft 1. januar 2016.

Endringsforskrift for å gjennomføre rettsakten har vært på høring, og ble gjennomført i norsk rett 12.mai 2016 gjennom endring i bensindampforskriften (endringsforskrift: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-05-12-489, bensindampforskriften:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-02-10-206).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
21.10.2014
Gjennomføringsfrist i EU
12.05.2016
Anvendelsesdato i EU
13.05.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.05.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.05.2016
Anvendes fra i Norge
13.05.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0099
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro