Gjensidig godkjenning av varer: gjennomføringsbestemmelser om informasjons- og kommunikasjonssystemet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1668 av 10. november 2020 om fastsettelse av detaljene og funksjonene i informasjons- og kommunikasjonssystemet som skal benyttes i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/515 om gjensidig godkjenning av varer som omsettes lovlig i en annen medlemsstat

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1668 of 10 November 2020 specifying the details and functionalities of the information and communication system to be used for the purposes of Regulation (EU) 2019/515 of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of goods lawfully marketed in another Member State

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 3.2.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.8.2021)

Sammendrag av innhold

Utkast til EØS-posisjonsnotat om Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1668 av 10. november 2020 om spesifisering av de nærmere bestemmelser og funksjonene i informasjons- og kommunikasjonssystemet som skal benyttes i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/515 om gjensidig godkjenning av varer som omsettes lovlig i en annen medlemsstat (heretter omtalt som ICSMS-forordningen).

ICSMS er et informasjons- og kommunikasjonssystem som er etablert med grunnlag i forordning 765/2008 artikkel 23. Denne bestemmelsen erstattes av forordning 2019/1020 (markedstilsynsforordningen) artikkel 34 med virkning i EU fra 16. juli 2021. Det fremgår av artikkel 34 at Kommisjonen skal fortsette å utvikle og opprettholde et informasjons- og kommunikasjonssystem for innsamling, behandling og lagring av informasjon om håndheving av harmonisert regelverk. Formålet er å dele data mellom medlemsstatene og å utarbeide oversikter over markedstilsynsaktiviteter, resultater og trender.

Det følger av forordning 2019/515 (forordning om gjensidig godkjenning av varer) artikkel 11 (1) at ICSMS skal benyttes ved anvendelse av artikkel 5, 6 og 10 i forordningen. Videre fremgår det av artikkel 11 (2) at Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som spesifiserer detaljene og funksjonene til ICSMS. Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i tråd med prosedyren nedfelt i forordning 182/2011 artikkel 5.

Kommisjonen vedtok den 10. november 2020 gjennomføringsforordningen om ICSMS. Forordningen regulerer hvordan ICSMS skal brukes ved forvaltningen av forordning om gjensidig godkjenning av varer.

Innholdet i ICSMS-forordningen:

Artikkel 1:

I tillegg til at ICSMS skal benyttes etter artikkel 5, 6 og 10 i forordning om gjensidig godkjenning av varer, fremgår det av artikkel 1 i ICSMS-forordningen at ICSMS skal benyttes ved informasjonsutveksling mellom kompetente myndigheter og produktkontaktpunktene i de ulike medlemsstatene.

Artikkel 2:

I henhold til ICSMS-forordningen artikkel 2 skal medlemsstatene identifisere og oppgi i ICSMS hvilke myndigheter og produktkontaktpunkt som har tilgang til ICSMS i henhold til forordning om gjensidig godkjenning av varer.

Artikkel 3:

Denne bestemmelsen beskriver hvilken informasjon som skal oppgis i ICSMS ved notifikasjon av forvaltningsvedtak. I tillegg til at det skal lastes opp en kopi av forvaltningsvedtaket skal følgende informasjon oppgis:

  • Den nasjonale tekniske regelen som skal danne grunnlag for vurderingen.
  • Navnet på medlemsstaten der markedsdeltakeren hevder å lovlig markedsføre den aktuelle varen.
  • De rettmessige allmenne hensynene som ligger til grunn for å midlertidig oppheve markedsadgang i henhold til artikkel 6 (1) i forordning om gjensidig godkjenning av varer.

Videre fremgår det at den kompetente myndigheten skal oppgi i ICSMS enhver annullering eller tilbakekalling av forvaltningsvedtaket som er notifisert.

Artikkel 4:

Denne bestemmelsen beskriver hvilken informasjon som skal oppgis i ICSMS ved notifikasjon av beslutning om midlertidig oppheving av markedsadgang. I tillegg til at det skal lastes opp en kopi av beslutningen om midlertidig oppheving skal følgende informasjon oppgis:

-           Den nasjonale tekniske regelen som danner grunnlag for vurderingen i forvaltningsvedtaket.

-           Navnet på medlemsstaten der markedsdeltakeren hevder å lovlig markedsføre den aktuelle varen.

-           De rettmessige allmenne hensynene som ligger til grunn for anvendelsen av nevnte nasjonale tekniske regelen.

Videre fremgår det at den kompetente myndigheten skal oppgi i ICSMS enhver annullering eller opphevelse av beslutningen som er notifisert.

Artikkel 5:

Denne bestemmelsen omhandler oppbevaringsperioden for personopplysninger i

informasjon og kommunikasjon som lagres i ICSMS. Det fremgår at personopplysninger automatisk skal slettes innen 5 år etter:

  • Notifikasjon av en midlertidig oppheving av markedsadgang; eller
  • Notifikasjon av et forvaltningsvedtak dersom vedtaket ikke er oversendt til SOLVIT; eller
  • Den siste informasjonsutvekslingen i tråd med artikkel 5 (7), 10 (1) (a) and 10 (3) i forordning om gjensidig godkjenning av varer; eller
  • Saken som er oversendt til SOLVIT er blitt løst.

Kommisjonen skal ved bruk av tekniske midler besørge slettingen av personopplysningene.

Artikkel 6:

Denne bestemmelsen omhandler oppbevaringsperioden for personopplysninger knyttet til brukerne av ICSMS. Personopplysninger som knytter seg til personer hos de kompetente myndighetene eller produktkontaktpunktet skal slettes senest 1 måned etter at Kommisjonen informeres om at personen ikke lenger er en ICSMS-bruker. Kommisjonen skal ved bruk av tekniske midler besørge slettingen av personopplysningene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

I forbindelse med gjennomføring av forordning om gjensidig godkjenning av varer ble det vedtatt en forskriftshjemmel i EØS-vareloven § 5: Departementet kan gi forskrift om gjennomføring av utfyllende regelverk som vedtas med hjemmel i forordning (EU) 2019/515 artikkel 11 nr. 2. Lovendringene har foreløpig ikke trådt i kraft.

Det foreslås at ICSMS-forordningen gjennomføres i forskrift med hjemmel i EØS-vareloven § 5. Forskriften vedtas av NFD. Det anses ikke nødvendig med lovendringer. Det anses heller ikke nødvendig å høre forskriften, iht. utredningsinstruksen punkt 3-3, da det ikke er valgmuligheter knyttet til gjennomføringen av forordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det antas at forordningen ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. Departementet vurderer at plikten til å benytte ICSMS som system følger av forordning om gjensidig godkjenning av varer, og at ICSMS-forordningen kun oppstiller mer detaljerte regler for hvordan notifisering skal skje. Forpliktelsene som følger av ICSMS-forordningen er dermed svært begrenset i omfang. Den nasjonale administrasjonene av ICSMS ligger i dag hos Justervesenet, men er besluttet flyttet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i forbindelse med gjennomføring av markedstilsynsforordningen og etableringen av et samordningskontor for markedstilsyn i DSB.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for indre marked.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. Det tas ikke forbehold om Stortingets samtykke til innlemmelsen etter EØS-avtalen art. 103. Det er trolig ikke behov for tilpasningstekster, men det må klargjøres om ESA skal ha noen praktisk rolle under de punktene der Kommisjonen er nevnt.

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 10. november 2020 med virkning fra 1. desember 2020. Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.11.2020
Anvendelsesdato i EU
01.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.11.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2023
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Liechtenstein (av forordning 2019/515)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1668
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro