Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2011

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1201/2009 av 30. november 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger når det gjelder tekniske spesifikasjoner og oppdelinger av variablene

Commission Regulation (EC) No 1201/2009 of 30 November 2009 implementing Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses as regards the technical specifications of the topics and of their breakdowns

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at sikre sammenlignelighed mellem folke- og boligtællingsdataene fra medlemsstaterne og for at kunne udarbejde pålidelige oversigter på fællesskabsplan skal de variabler, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 763/2008, defineres og opdeles på samme måde i alle medlemsstaterne. Derfor skal Kommissionen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 763/2008 fastlægge tekniske specifikationer for disse variabler og for opdelingen heraf.

(2) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Udvalg for Det Statistiske System

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.11.2009
Anvendelsesdato i EU
04.01.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 484-523
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1201
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro