Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av elektriske stekeovner

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2002/40/EF av 8. mai 2002 om gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av elektriske stekeovner til husholdningsbruk

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (Olje- og energidepartementets EØS-notat - november 2003)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 92/75/EØF (energimerkedirektivet), som er en del av EØS-avtalen (jf. Særskilt vedlegg nr. 2 til St. prp. nr. 40 (1993-94) bind 3A), fastlegger krav om obligatoriske vareopplysninger om husholdningsapparaters energiforbruk og støynivå. I henhold til direktiv 92/75/EØF skal det også utarbeides teknisk dokumentasjonsmateriale som gjør det mulig å bedømme nøyaktigheten av de gitte opplysninger.

Energimerkedirektivet omfatter husholdningsapparater som kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike, vaskemaskiner, tørketromler og kombinasjoner av slike, oppvaskmaskiner, komfyrer, varmtvannsberedere, lyspærer, lysrør og klimaanlegg. Listen over apparater kan utvides.

Energimerkedirektivet er et rammedirektiv, og nærmere detaljer for hver apparattype vil bli fastsatt i såkalte gjennomføringsdirektiv.

En forskriftskomité satt opp under direktiv 92/75/EØF utarbeidet forslaget til gjennomføringsdirektiv for elektriske stekeovner. Ved direktiv 2002/40/EF fastsettes felles regler for merking av produkter som omsettes i EØS-området.

Merknader
Direktivet vil bli gjennomført i norsk rett ved forskrift gitt i medhold av lov om merking av forbruksvarer (lov av 18. desember 1991 nr. 90).

Det er i Norges interesse å gjennomføre direktivet for å unngå å bli dumpingplass for mindre effektive produkter. En innlemmelse av direktivet vil bidra til å fremme større energieffektivitet i hele EØS-området og sikre økt informasjon til forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for energi, der Olje- og energidepartementet, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.05.2002
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2002
Anvendelsesdato i EU
01.01.2003

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 17.11.2005, p. 50-61
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.11.2003
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.11.2003
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.11.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.05.2004
Anvendes fra i Norge
14.05.2004

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002L0040
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro