Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 836/2014 av 31. juli 2014 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder økologisk produksjon, merking og kontroll

Commission Implementing Regulation (EU) No 836/2014 of 31 July 2014 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer artikkel 42 og 43 i forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om fastsettelse av økologisk produksjon og merking av økologiske produkter.

I henhold til artikkel 42 i forordning (EF) nr. 889/2008 går overgangsordningen om bruk av konvensjonelle livkyllinger til økologisk eggproduksjon ut 31. desember 2014. Med bakgrunn i at det ennå ikke er utviklet felles regelverk for produksjon av økologiske livkyllinger, gjennomfører denne rettsakten en forlengelse av denne overgangsordningen med ytterligere 3 år (t.o.m 2017).

I henhold til artikkel 43 i forordning (EF) nr. 889/2008 går overgangsordningen om bruk av inntil 5 % konvensjonelle proteinråvarer til fjørfe og svin ut 31. desember 2014. Forutsetningen for bruk er at det ikke er brukt kjemiske løsningsmidler i framstillingen av proteinråvarene, og at ikke økologiske proteinråvarer er tilgjengelig. Med bakgrunn i mangel på tilgjengelig mengde og kvalitet på økologiske proteinråvarer for å dekke næringsbehovet hos fjørfe og svin, gjennomfører rettsakten en forlenging i overgangsordningen med ytterligere 3 år (t.om 2017).

Merknader
Rettsakten er en del av den nye regelverkspakken som består av flere nye forordninger som erstatter forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. De nye rettsaktene vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler.

Det antas at rettsakten ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for myndighetene eller virksomhetene. Foreløpig tilbakemelding fra fôrvirksomhetene i Norge er at det spesielt er en utfordring å sikre økologisk fôr med god proteinkvalitet ved krav om 100 % økologisk fôr til fjørfe og smågris. Det er påpekt mangel på tilstrekkelig mengde gode økologiske proteinråvarer. Rettsakten imøtekommer derfor behov i næringen for en videre mulighet i tre år for bruk av en begrenset mengde konvensjonelle proteinråvarer, for å sikre et økologisk fôr med balansert næringsstoffsammensetning. Dette er et viktig grunnlag for god dyrehelse og dyrevelferd. Det pågår samtidig for tiden viktig arbeid internasjonalt for utvikling av kunnskap om bruk av nye økologiske proteinråvarer.

Utvidet overgangsordning for bruk av konvensjonelle livkyllinger er også nødvendig for næringen, siden detaljert økologisk regelverk ikke er utviklet ennå. Utvikling av harmoniserte regler for økologisk livkylling er komplekst, og utvidelse av overgangsordningen gir mer tid til denne regelverksprosessen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i spesialutvalget for matproduksjon på skriftlig prosedyre, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.06.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.07.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0836
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro