Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1151 av 20. juni 2019 om endring av direktiv (EU) 2017/1132 med hensyn til bruk av digitale verktøy og prosesser i selskapsretten

Directive (EU) 2019/1151 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards the use of digital tools and processes in company law

Siste nytt

Høring som inkluderer norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 21.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2020)

Om direktivet

Direktivet tar sikte på å fjerne hindre for at foretak med begrenset ansvar (aksjeselskap) kan stiftes og registreres. Det samme vil gjelde filialer av slike selskaper som stiftes og registreres i et annet medlemsland. Direktivforslaget inneholder også krav overfor medlemslandene om å etablere en digital dialog med selskapene. Det vil si digitale løsninger for å sende inn opplysninger, og for å få tilgang til det som er oppført i registret.

De foretaksansvarlige skal kunne benytte eID for å få tilgang, herunder slike løsninger som er omfattet av eIDAS-forordningen nr. 910/2014/EU. Forslaget åpner for at registermyndigheten kan be om personlig fremmøte når det er rimelig grunn for å verifisere en persons identitet. Det vil imidlertid kun gjelde i de tilfeller hvor det er en reell mistanke om svindel.

Registreringsløsningene skal innrettes slik at selskap kan registreres i løpet av fem virkedager regnet fra det tidspunkt registermyndigheten har mottatt alle de nødvendige opplysninger. Det samme gjelder registrering av en filial. Medlemsstatene skal legge til rette for at aksjeselskaper kan registreres over nettet. Maler for slik registrering og informasjon om det nasjonale regelverket som gjelder for selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper) skal gjøres offentlig tilgjengelig. Informasjonen skal gjøres tilgjengelig på minst ett av EU-språkene som er forståelig for de brukerne det er flest av for slike grenseoverskridende handlinger.

Etter direktivet skal avgifter for foretaksregistrering være ikke-diskriminerende og ikke overstige de faktiske administrative kostnadene i medlemsstatene. Opplysninger om foretakene som etter gjeldende regler er offentlige, jf. artikkel 14 i direktiv 2017/1132/EU, skal være offentlig tilgjengelig i medlemsstatenes handels-, selskaps- eller foretaksregister. Flere opplysninger om foretakene skal gjøres offentlig tilgjengelig. Dette gjelder for eksempel opplysninger om selskapets web-adresse, antallet ansatte og filialer i andre medlemsstater. Tilgang til opplysningene skal være vederlagsfri.

Etter direktivet skal opplysninger som selskapene leverer inn digitalt, kunne brukes og gjenbrukes digitalt. Forslaget innebærer at andre brukerne skal kunne stole på og nyttiggjøre seg offentlige opplysninger om foretak. Det innebærer også at selskapene skal kunne slippe å levere samme opplysninger flere enn én gang.

I EU/EØS er det allerede et samarbeid mellom foretaksregistrene. Det heter Business Registers Interconnection System (BRIS), og ble introdusert i juli 2017. Forslaget bygger videre på dette samarbeidet. Blant annet gjelder det for deling av opplysninger om navngitte personers har rett til å forplikte et selskap. Dersom en navngitt person er ilagt konkurskarantene i en medlemsstat, kan en registermyndighet i en annen medlemsstat be om tilgang til denne opplysningen.

Vurdering

Departementets vurdering

Tiltaket tar sikte på å fjerne hindre for at foretak med begrenset ansvar (aksjeselskap) kan stiftes og registreres digitalt. For Norges del vil et direktiv i tråd med forslaget innebære løsninger i hele EØS-området som i hovedsak tilsvarer våre løsninger i Altinn.

Direktivet krever endringer og justeringer i regelverket for foretaksregistrering og aksjeloven. Det gjelder blant annet at registeret skal inneholde opplysninger om antall ansatte og norske foretaks filialer i andre stater i EØS-området. Vilkår for alminnelig tilgang til opplysninger i Foretaksregisteret og vilkår for gebyrer kan dessuten innebære justeringer i norske regler. Også forslagets forutsetninger om at brukere får tilgang med bruk av eID slik det følger av eIDAS-forordningen (910/2014/EU), vil kreve oppfølging i norsk regelverk.

Tiltaket vil gjøre det enklere for norske selskaper med grenseoverskridende virksomhet. Det gjelder for virksomheter som allerede har datterselskaper eller filialer i andre stater i det indre markedet, eller som ønsker å etablere slike.

Tiltaket innebærer også at registersamarbeidet i BRIS, der Norge deltar, får flere funksjoner. Blant annet kan bruk av regler om karantene i én stat bli enklere å følge opp av andre stater.

Status
Det europeiske parlament og Rådet har 20. juni 2019 vedtatt direktiv (EU) 2019/1151 om bruk av digitale verktøy og tilrettelegging for digitale løsninger i selskapsretten. Direkrtivet gjør endringer i konsoliderte selskapsdirektivet (EU) 2017/1132.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.06.2019
Gjennomføringsfrist i EU
01.08.2021
Anvendelsesdato i EU
01.08.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
21.11.2019
Høringsfrist
16.01.2020