Gasstransmisjonsforordningen: endringsbestemmelser om tidspunkt for publisering av opplysninger

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/715 av 30. april 2015 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 om vilkår for tilgang til transmisjonsnett for naturgass

Commission Decision (EU) 2015/715 of 30 April 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council on conditions for access to the natural gas transmission networks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.2.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/715 av 30. april 2015, innebærer en mindre endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 om betingelser for adgang til gasstransmisjonsnett (gasstransmisjonsforordningen).

Gasstransmisjonsforordningens anneks ble endret ved kommisjonsbeslutning (EU) 2012/490, som imidlertid medførte en inkonsistens når det gjelder tidspunkt for publiseringen av enkelte opplysninger/rapporter. Komitebeslutning (EU) 2015/715 retter opp dette forholdet.

Gasstransmisjonsforordningen er innlemmet i EØS-avtalen som en del av tredje energimarkedspakke. Norge har i dag ikke et transmisjonssystem for naturgass, og bestemmelsen har derfor ingen praktisk betydning for norske aktører (se nærmere omtale i EØS-notatet om gasstransmisjonsforordningen).

Merknader

Beslutningen har ikke økonomiske og administrative konsekvenser.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.04.2015
Anvendelsesdato i EU
25.05.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.06.2021
Anvendes fra i Norge
07.06.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0715
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro