Fugleinfluensa: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/635/EU av 31. oktober 2013 om endring av vedtak 2005/734/EF, 2006/415/EF og 2007/25/EF med hensyn til deres gyldighetstid

Commission Implementing Decision 2013/635/EU of 31 October 2013 amending Decisions 2005/734/EC, 2006/415/EC and 2007/25/EC as regards their period of application

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.1.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer utløpsdato for vedtakene 2005/734/EF, 2006/415/EF og 2007/25/EF som gir diverse bestemmelser i forbindelse med bekjempelse av høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe og andre fugler både i EU, og som innføres til EU. Utløpsdatoen for alle vedtakene forlenges fra 31.12.2013 til 31.12.2015. Bakgrunnen for forlengelsen av utløpsdato er at det fortsatt forekommer utbrudd av sykdommen hos fjørfe og andre fugler i tredjeland, noe som tilsier en risiko for både dyre- og folkehelsen i EU. I tillegg viste en undersøkelse blant medlemslandene i 2012 av EUs beredskapsnettverk at man anså tiltakene iht. til disse vedtakene for å være relevante og effektive.

Merknader
Vedtak 2005/734/EF er gjennomført i forskrift 5. desember 2005 nr. 1417 om høypatogen aviær influensa, vedtak 2006/415/EF i forskrift 3. juli 2007 nr. 842 om bekjempelse av fugleinfluensa og vedtak 2007/25/EF i forskrift 23. januar 2006 nr. 66 om import av burfugl. Ingen av disse forskriftene har noen utløpsdato, og det er følgelig ikke behov for regelverksendring. Rettsaktene vil imidlertid bli tatt inn i EØS-henvisningsfeltet i de respektive forskrifter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten krever ikke forskriftsendring. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet