Fri bevegelse av arbeidskraft: gjennomføringsbestemmelser for EUs mobilitetsnettverk EURES

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU av 26. november 2012 som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 hva gjelder klarering og formidling av ledige stillinger og søknader om arbeid og om re-etablering av EURES

Commission Implementing Decision 2012/733/EU of 26 November 2012 implementing regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the clearance of vacancies and applications for employment and the re-establishment of EURES

Siste nytt

EU-høring igangsatt av Kommisjonen 22.01.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.11.2013)

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU av 26. november 2012 som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 hva gjelder klarering og formidling av ledige stillinger og søknader om arbeid og om re-etablering av EURES reviderer Kommisjonens beslutning 2003/8/EF av 23. desember 2002.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU av 26. november 2012 trer i kraft 01/01/2014. Beslutningen er EØS-relevant tekst.

Sakkyndige instansers merknader
Beskrivelse av EURES – en kortfattet og overordnet omtale av hjemlene i EU-regelverket knyttet til EURES.For å oppfylle de forpliktelser som er fastlagt i kapittel II av forordning (EU) nr. 492/2011, oppretter og driver Kommisjonen sammen med medlemslandene et europeisk arbeidsformidlingsnettverk, EURES. Nettverket består av Kommisjonen og de offentlige arbeidsmarkedsetatene i EU/EØS-landene og Sveits.

For å oppfylle de forpliktelser som er fastlagt i kapittel II av forordning (EU) nr. 492/2011, skal nettverkets medlemmer sikre utveksling av informasjon om leve- og arbeidsforhold og arbeidsmarkedsinformasjon til nytte for arbeidstakere fra andre medlemsland, artikkel 12(3), og skal sende stillinger og søknader mellom medlemslandene og Kommisjonen, artikkel 13.

EURES-nettverket ble lansert i 1993 med Kommisjonens beslutning 93/569/EØF av 22. oktober 1993 om anvendelse av Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 om arbeidskraftens frie bevegelighet innenfor Fellesskapet, særskilt for så vidt angår EURES-nettverket (European Employment Services), med henblikk på gjennomføring av Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68. Forordning (EU) nr. 492/2011 foretar en kodifisering av Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68/EØF av 15. oktober 1968 om fri bevegelighet for arbeidstakere innen Fellesskapet.

Nettverket ble reformert og gjenetablert ved Kommisjonens beslutning 2003/8/EF for å konsolidere og styrke det. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU reviderer Kommisjonens beslutning 2003/8/EF.

EURES som samarbeidsnettverk slik det er beskrevet i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU med bakgrunn i forordning (EU) nr. 492/2011 er hjemlet i Traktaten om den Europeiske Unions funksjonsmåte, spesielt artikkel 46. Forordning (EU) nr. 492/2011 er del av EØS-avtalen vedlegg V om fri bevegelighet for arbeidstakere. Administrative og økonomiske konsekvenser

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU av 26. november 2012 åpner opp for at flere aktører skal kunne levere EURES-tjenesten som EURES Partnere og assosierte EURES Partnere som det står i artikkel 3, 5, og 6 av beslutningen. Arbeidsdepartementet har bestemt at Nasjonalt koordineringskontor og EURES partner skal være en og samme enhet som er Arbeids- og velferdsdirektoratet som det står i artikkel 5(6). En slik løsning vil ikke medføre administrative konsekvenser.

Vurdering
Arbeidsdepartementets vurdering av saken:

Det ble diskutert om direktivet hadde EØS-relevans, men siden europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 er implementert i norsk rett, forplikter ikke direktivet oss ytterligere og medfører derfor ingen endringer i dagens regelverk.

Status
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU av 26. november 2012 trer i kraft 01/01/2014. Endringer som følger beslutningen er:

- Endringer av de operasjonelle målsetningene for EURES med fokus på nye målgrupper, spesielt ungdom som det står i artikkel 2 av beslutningen

- Endringer av sammensetningen av EURES ved å åpne opp for flere kategorier (MERK: aktører) som det står i artikkel 3 av beslutningen. Mer bestemt det Europeiske koordineringskontoret med ansvar for horisontale aktiviteter i EURES (artikkel 4), det nasjonale koordineringskontoret med bakgrunn i artikkel 11(2) av forordning (EU) nr. 492/2011 som skal organisere arbeidet til EURES nettverket i medlemslandene og sikre at forpliktelsene i forordningen overholdes, samt oppnevne EURES Partnere basert på et godkjenningssystem (artikkel 5), EURES Partnere som tjenesteleverandør (artikkel 6), og assosierte EURES Partnere (artikkel 6(6))

- Innføring av en ny tjenestekatalog som omfatter universelle tjenester som skal gis av alle aktører som opererer i EURES nettverket i enighet med forordning (EU) nr. 492/2011, spesielt artikkel 12(3) og 13, og tilleggstjenester som ikke er obligatoriske men fremmer viktige arbeidsmarkedsbehov. Tjenestekatalogen er del av EURES Charteret som det står i artikkel 7(2). De samlede tjenestene til EURES skal omfatte rekruttering, jobbmatching og formidling, og dekke alle formidlingsfasene, samt relatert informasjon og rådgivning som det står i artikkel 7(1) av beslutningen.

Kommisjonen vil også vedta et EURES Charter i overenstemmelse med prosedyrene i artikkel 12(2), artikkel 13(2), artikkel 19(1), og artikkel 20 av forordningen 492/2011 som det står i artikkel 10 av beslutningen. EURES Charteret ventes vedtatt før utgangen av året.

MERK: EURES Charteret er ikke vedtatt. Per dags dato er status til EURES Charteret ikke kjent, selv om beslutningen sier at dette vil vedtas av Kommisjonen som kan indikere at det vil få en juridisk status.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.11.2012
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Opphører å gjelde
12.06.2016
Erstattes av
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 291-296
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0733
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro