Frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem (GSM-direktivet)

Tittel

Rådsdirektiv 87/372/EØF av 25. juni 1987 om avsetting av frekvensbånd for samordnet innføring av et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem i Fellesskapet

Council Directive 87/372/EEC of 25 June 1987 on the frequency bands to be reserved for the coordinated introduction of public pan-European cellular digital land-based mobile communications in the European Community

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivet)

Rekommandasjon 84/549/EØF krever at innføring av tjenester på telesektoren skjer på et felles harmonisert grunnlag.

Ressursene som er til rådighet gjennom moderne telenett, bør utnyttes fullt ut av hensyn til Fellesskapets økonomiske utvikling.

Mobilradiotjenester er den eneste måten mobile brukere kan kontaktes på, og den mest effektive måten disse brukerne kan knyttes til det offentlige telenettet på.

Mobile kommunikasjonstjenester er avhengige av at frekvensbånd tildeles og er tilgjengelig for overføring av informasjon mellom stasjonære basisstasjoner og mobilstasjoner.

Både frekvensene og de landmobile kommunikasjonssystemene som for tiden er i bruk i Fellesskapet, er svært forskjellige, og mobile brukere i kjøretøy, båt og tog eller til fots rundt omkring i Fellesmarkedet, herunder på innlands vannveier og i kystfarvann, får ikke alle mulighet til å dra nytte av tjenester og markeder som dekker hele Europa.

Overgangen til et annengenerasjons digitalt mobilt kommunikasjonssystem vil være en enestående anledning til å etablere virkelig felleseuropeiske mobile kommunikasjonstjenester.

Den europeiske post- og teleorganisasjon (CEPT) har anbefalt at et slikt system tildeles frekvensene mellom 890 og 915 og mellom 935 og 960 MHz i samsvar med Den internasjonale teleunions (ITU) radioreglement, som også tildeler mobilradiotjenester disse frekvensene.

Deler av disse frekvensbåndene nyttes eller er tenkt nyttet av enkelte medlemsstater til midlertidige systemer og andre radiotjenester.

For å etablere virkelig felleseuropeiske mobile kommunikasjonstjenester er det uomgjengelig nødvendig at hele spekteret av ovennevnte frekvensbånd etter hvert stilles til rådighet.

Gjennomføringen av Rådets rekommandasjon 87/371/EØF av 25. juni 1987 om samordnet innføring av et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem i Fellesskapet, som tar sikte på å sette et felleseuropeisk system i gang senest i 1991, vil gjøre det mulig å spesifisere overføringsveien i løpet av kort tid.

På grunnlag av den nåværende teknologiske utvikling og tendens i markedet synes det realistisk å regne med at frekvensbåndene mellom 890 og 915 og mellom 935 og 960 MHz vil kunne disponeres eksklusivt av det felleseuropeiske systemet senest i løpet av ti år regnet fra 1. januar 1991.

Rådsdirektiv 86/361/EØF av 24. juli 1986 om første trinn i den gjensidige typegodkjenningen av teleterminalutstyr vil gjøre det mulig i løpet av kort tid å utarbeide samsvarsspesifikasjoner som skal være felles for det felleseuropeiske digitale mobile kommunikasjonssystemet.

Rapporten om offentlige mobile kommunikasjonstjenester som analyse- og prognosegruppen (GAP) har utarbeidet for embedsmannsgruppen for telekommunikasjon (SOGT), peker på nødvendigheten av å disponere tjenlige frekvenser som en helt grunnleggende forutsetning for å etablere felleseuropeiske digitale mobile kommunikasjonstjenester.

Teleadministrasjonene, Den europeiske post- og teleorganisasjon (CEPT) og medlemsstatenes utstyrsprodusenter har avgitt positiv uttalelse om denne rapporten.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
30.01.1987
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.06.1987
Gjennomføringsfrist i EU
27.12.1988
Anvendelsesdato i EU
27.12.1988

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet