Forvaltning av utgifter knyttet til matkjeden, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 652/2014 av 15. mai 2014 om forvaltning av utgifter knyttet til matkjeden, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse og knyttet til plantehelse og formeringsmateriale, og om endring av rådsdirektiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF, europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/128/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og oppheving av rådsvedtak 66/399/EØF, 76/894/EØF og 2009/470/EF

Regulation (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council, Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC

Siste nytt

Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 30.6.2021 med tilbakemeldingsfrist 28.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.09.2014)

Sammendrag av innhold

1) Forordningen gir bestemmelser om forvaltning av utgifter knyttet til matkjeden, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse. Det gis økonomisk støtte til lovpålagte tiltak ved ulike dyresykdommer og zoonoser. Forordningen sammenstiller tidligere spredte bestemmelser om finansiering.

Norge deltar ikke i EUs finansieringsprogrammer på området for matlovgivning. Det er derfor ikke aktuelt eller relevant for Norge å gjennomføre den delen av forordningen som gjelder finansiering.

2) SCFCAH (Standing Committee on the Food Chain and Animal Health) endrer navn til SCoPAFF (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed). Komiteens ansvarsområde utvides til å omfatte plantehelse og såfrø, og «Plants» blir derfor inkludert i navnet.

EØS-avtalen artikkel 100 gir Norge rett til deltakelse i EUs komitologikomiteer på de områder som dekkes av avtalen. Selv om SCoPAFF får ny tittel, vil Norges rett etter EØS-avtalen fortsatt gjelde. Norge kan derfor fortsatt delta på komitologimøter, uten at dette krever endring av nasjonale lover eller forskrifter. SCoPAFFs nye ansvarsområde, plantehelse, er ikke omfattet av EØS-avtalen og på SCoPAFFs forvaltning av dette område kan Norges deltakelse begrenses fra EUs side.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
15.05.2014
Anvendelsesdato i EU
30.06.2014
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet