Fôrtilsetningsstoffer til dyr: endring av navn på produsent

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1014/2013 av 22. oktober 2013 som endrer forordningene (EF) nr. 2380/2001, (EF) nr. 1289/2004, (EF) nr. 1455/2004, (EF) nr. 1800/2004, (EF) nr. 600/2005, (EU) nr. 874/2010, gjennomførings-forordningene (EU) nr. 388/2011, (EU) nr. 532/2011 og (EU) nr. 900/2011 om navnet på innehaver av godkjenningen av visse fôrtilsetningsstoffer

Commission Implementing Regulation (EU) No 1014/2013 of 22 October 2013 amending Regulations (EC) No 2380/2001, (EC) No 1289/2004, (EC) No 1455/2004, (EC) No 1800/2004, (EC) No 600/2005, (EU) No 874/2010, Implementing Regulations (EU) No 388/2011, (EU) No 532/2011 and (EU) No 900/2011 as regards the name of the holder of the authorisation of certain additives in animal feed

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 06.06.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.02.2014)

Sammendrag av innhold
Pfizer Ltd. har vært innehaver av godkjenningene av flere koksidiostatika som fôrtilsetningsstoffer. Nå har Pfizer skilt ut hele sin dyrehelsedivisjon som et eget firma, under navnet Zoetis Belgium SA. Det medfører at markedsrettighetene og derfor også godkjenningene for deres koksidiostatika overføres til det nye firmaet. Det gjelder følgende koksidiostatika: Decoquinate, lasalocid A natrium, maduramicin ammonium alfa, robenidin hydroklorid og salinomycin. Av disse er ikke decoquinate og robenidin godkjent som fôrtilsetningsstoff i Norge. Det er ikke foretatt andre endringer i godkjenningene enn navnendringen, så dette er bare en rent administrativ prosess. European Food Safety Authority, EFSA, er derfor bare informert om endringene. Siden preparatene er uendret, er det gitt en overgangsperiode. Den medfører at de nevnte koksidiostatika, som er produsert og merket før 12. november 2013 etter regelverket som gjaldt før denne datoen, kan omsettes til lagervaren er brukt opp.

Endringene er gjort i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Godkjenningsperioden for det enkelte stoffet er uendret.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2013 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Da bare navnet på godkjenningsinnehaver er endret, men preparatene og godkjenningsperioden for det enkelte av dem er uendret, får heller ikke rettsakten konsekvenser for fôrindustrien. At preparater som er produsert før 12. november, merket med tidligere firmanavn kan brukes opp, er en ressurvennlig løsning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Navnendring på firma med markedsføringsrettigheter for visse koksidiostatika er bare en formalitet, da ingen andre endringer er foretatt i godkjenningene. Det er positivt at en overgangsordning tillater at lagervare av preparater merket med firmaets tidliger navn kan brukes opp.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.10.2013
Anvendelsesdato i EU
12.11.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 58-60
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.05.2014
Anvendes fra i Norge
21.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1014
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro