Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om beregning av egenkapital for visse kategorier av aktiva

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1542 av 8. juni 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 med hensyn til beregning av lovfestede kapitalkrav for visse kategorier av eiendeler som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak (infrastrukturforetak

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1542 of 8 June 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2015/35 concerning the calculation of regulatory capital requirements for certain categories of assets held by insurance and reinsurance undertakings (infrastructure corporates)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.7.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.12.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer regler for infrastrukturinvesteringer i beregningen av solvenskapitalkravet for forsikringsforetak under Solvens II. Det er tidligere tatt inn regler om infrastrukturprosjektenheter (forordning 2016/467), hvor det bl.a. spesifiseres kriterier for at investeringer skal kunne regnes som infrastrukturprosjektenheter, som får lavere kapitalkrav enn andre investeringer. I den nye forordningen foretas det visse lettelser i disse kriteriene. I tillegg innføres det en ny kategori for infrastrukturforetak, som er foretak som ikke kan regnes som infrastrukturprosjektenheter, men som likevel får noe lavere kapitalkrav enn andre investeringer. Det fastsettes samtidig kriterier for hva som kan regnes som infrastrukturforetak.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Inntil forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil bestemmelsene i forordningen gjennomføres ved endring av vedlegg til forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen utvider omfanget av investeringer som regnes som infrastrukturinvesteringer, herunder investeringer i infrastrukturforetak, som får noe lavere kapitalkrav enn øvrige investeringer under Solvens II. Effekten av endringen begrenses av at det er fastsatt omfattende kriterier for hvilke investeringer som kan regnes som kvalifiserende infrastrukturinvesteringer. Endringen i kapitalkravet kan kun anvendes dersom forsikringsforetaket kan påvise at kriteriene er tilfredsstilt. For aksjeinvesteringer i infrastrukturforetak reduseres kapitalkravet med om lag 8 prosent i forhold til type 1-aksjer (børsnoterte foretak i EØS/OECD). For investeringer i obligasjoner utstedt av infrastrukturforetak, reduseres kapitalkravet for kredittmarginrisiko med om lag 25 prosent. Det legges til grunn at forordningen ikke vil ha store økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen merknader.

Vurdering
Forordningen endrer reglene for kapitalkrav knyttet til infrastrukturinvesteringer i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket. Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Forbehold om Stortingets samtykke (Art. 103-forbehold) gjelder kun basisrettsakt Omnibus II (directive 2014/51), som gir hjemmel til disse utfyllende reglene.

Behov for tekniske tilpasninger gjelder kun dato for ikrafttredelse når bestemmelsene skal gjennomføres ved inkorporasjon. Dato må tilpasses når forordningen blir tatt inn i EØS-avtalen.

Status
Disse gjennomføringsbestemmelsene er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Inntil forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres ved endring av vedlegg til forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.06.2017
Anvendelsesdato i EU
15.09.2017
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.06.2019
Anvendes fra i Norge
01.08.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1542
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro